تجزیه و تحلیل SWOT در بازاریابی marketing در تجزیه و تحلیل SWOT، شما نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتهای بازار شركت و تهدیدهای كسب و كارتان را شناسایی می كنید. شما از این تجزیه و تحلیل برای تدوین استراتژی ها بهره خواهیدگرفت ...