نیروهای پنج گانه پورتر در بازاریابی نیروهای پنج گانه پورتر تجزیه و تحلیل رسمی وضعیت، نظیر نیروهای پنج گانه مایكل پورتر، عمیق تر از بررسی ساده روندها و اطلاعات عمومی صنعت است و می تواند شما را برای تدوین بهتر استراتژی های ...