چهار روش در آمد زايي از طريق وب در تجارت الکترونیکی چهار روش در آمد زايي از طريق وب را در نظربگيريم، دو روش آخر به اشکال جديدي از محصولات مربوط مي شوند. روش مستقيم (به عنوان مثال، فروش محصولات)؛ فروش محتوي (به ...