مجراي جديد فروش: سيستم هاي تجارت الکترونيک مجراي جديد فروش: سيستم هاي تجارت الکترونيک به علت دسترسي مستقيم به مشتريان و جهت گيري دو سويه خود در تبادل اطلاعات مجراي فروش جديد براي محصولات محسوب مي شود. اگرتجارت الکترونيک و به ويژه ...