سيستم هاي تجارت الکترونيک در اتخاذ استراتژي هاي جديد مديريت مشتريان سيستم هاي تجارت الکترونيک در اتخاذ استراتژي هاي جديد مديريت مشتريان نقش مهمي دارند، زيرا: خريداران و فروشندگان را به طور مستقيم با هم مرتبط مي سازند؛ ازتبادل کامل اطلاعات ديجيتال بين ...