مديريت اطلاعات درون سازماني در تجارت الکترونیکی بنابراين، براي مديريت اطلاعات درون سازماني در ابتدا بايد حوزه هاي اصلي کار را تعيين کرد و به نياز سنجي هر يک از اجزا سازمان پرداخت تا بهترين فناوري موجود برا ساس نيازها و ...

مديريت و تجارت الكترونيك electronic مديريت و تجارت الكترونيك با توجه به آنچه بيان گرديد مديران سازمانها بيش از هر زمان ديگري نيازمند به ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي در عرصه رقابتهاي تجاري هستند، زيرا كاهش برتري رقابتي يكي از مهمترين عواقب ناهماهنگي ...

چهار روش در آمد زايي از طريق وب در تجارت الکترونیکی چهار روش در آمد زايي از طريق وب را در نظربگيريم، دو روش آخر به اشکال جديدي از محصولات مربوط مي شوند. روش مستقيم (به عنوان مثال، فروش محصولات)؛ فروش محتوي (به ...

مجراي جديد فروش: سيستم هاي تجارت الکترونيک مجراي جديد فروش: سيستم هاي تجارت الکترونيک به علت دسترسي مستقيم به مشتريان و جهت گيري دو سويه خود در تبادل اطلاعات مجراي فروش جديد براي محصولات محسوب مي شود. اگرتجارت الکترونيک و به ويژه ...

مولفه ها ارزش دهي به تجارت الکترونیکی الف – ارتقاي محصولات: تجارت الکترونيک ازطريق برقراري ارتباط مستقيم، مي تواند درارتقاي خدمات و محصولات کمک کند. اولين فايده تجارت الکترونيک ارائه اطلاعاتي در مورد محصول به مشتريان است. اين کاراز طريق جزوات الکترونيک ...

تجارت الکترونيک محدود به فروش مستقيم اگرتجارت الکترونيک را تنها به فروش مستقيم محدود کنيم. اينترنت به عنوان يک مجراي توزيع نمي تواند با ديگرمجاري بازاريابي مستقيم رقابت کند. پول در آوردن ازطريق فروش مستقيم قطعا اولين راه كاستن از فايده ...

سيستم هاي تجارت الکترونيک در اتخاذ استراتژي هاي جديد مديريت مشتريان سيستم هاي تجارت الکترونيک در اتخاذ استراتژي هاي جديد مديريت مشتريان نقش مهمي دارند، زيرا: خريداران و فروشندگان را به طور مستقيم با هم مرتبط مي سازند؛ ازتبادل کامل اطلاعات ديجيتال بين ...

فناوری it در زمينه هاي تجاري و بازرگاني به تدريج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزاياي مدل هاي تجارت الکترونيک افزايش يافت. از طرف ديگر مسايل فني و فناوري مورد استفاده نيز به مرور ارتقا پيدا ...

فناوري ارتباطات و اطلاعات در زمينه هاي تجاري و بازرگاني تجارت الكترونيك در دهه هاي اخير سازمانها با شتاب فراواني به سوي بهره گيري از فناوري ارتباطات و اطلاعات در زمينه هاي تجاري و بازرگاني رفته اند. درواقع مي توان علل ورود ...

بررسي آثار و پيامدهاي جهاني شدن بر اقتصاد در بررسي آثار و پيامدهاي جهاني شدن بر اقتصاد بايد براين نكته توجه داشت كه؛ جهاني‌شدن اقتصاد آثار و پيامدهاي متفاوتي را براي كشورهاي مختلف جهان اعم از توسعه يافته‌ و در حال ...