به حداکثر رساندن کيفيت زندگى در بازاریابی به حداکثر رساندن کيفيت زندگى   بسيارى از مردم بر اين باور هستند که هدف سيستم بازاريابى بايد ارتقا کيفيت زندگى باشد. البته اين امر فقط محدود به کيفيت، کميت، موجود بودن و هزينهٔ کالاها نيست، ...