مفهوم مبادله در مارکتینگ marketing مبادله خود عبارت است از دريافت چيزى مطلوب از کسى ديگر، در مقابل ارائه مابه‌ازايى به او. مبادله هسته مرکزى بازاريابى است و براى تحقق آن، شرايط زير لازم است: – حداقل دو طرف بايد با يکديگر ...