عوامل موثر بر مدیریت مجموعه در محیط electronici عوامل موثر بر مدیریت مجموعه: اخیراً فرایند مدیریت مجموعه چالش انگیز و پیچیده شده است. عواملي مثل تحقیقات میان رشته ای درون حوزه یا میان حوزه ای[4] ، گوناگونی و تغییر نیاز های ...