قالبهاي الکترونیکی و ارزیابی آنها  قالبهاي الکترونیکی و ارزیابی آنها:  هم اکنون تعداد زیادی قالبهاي الکترونیکی که ناشی از ظهور فناوریهای جدید است در دسترس هستند . دیسک فشرده ، مجله الکترونیکی ، کتاب الکترونیکی و شبکه جهانی وب جزء پیشرفتهای ...

عوامل موثر بر مدیریت مجموعه در محیط electronici عوامل موثر بر مدیریت مجموعه: اخیراً فرایند مدیریت مجموعه چالش انگیز و پیچیده شده است. عواملي مثل تحقیقات میان رشته ای درون حوزه یا میان حوزه ای[4] ، گوناگونی و تغییر نیاز های ...

گسترش مدیریت حافظه مجازی گسترش مدیریت حافظه مجازی: گسترش مجموعه و مدیریت مجموعه  دو واژه ای که اگر چه با هم متفاوتند ولیکن تقریبا مترادف مورد استفاده قرار می گیرند.  گسترش مجموعه ، انتخاب و فراهم آوری مواد  کتابخانه  با توجه ...

پست الکترونيک email ابزاری سریع و ارزان در marketing پست الکترونيک به عنوان يک ابزار ارزان، سريع و کارآمد براي ارسال پيامهاي مديريت در قالب الکترونيکي به بخش هاي گوناگون سازمان و يا نقاط گوناگون سراسر جهان است. با استفاده از ...

مديريت اطلاعات درون سازماني در marketing بنابراين براي مديريت اطلاعات درون سازماني در ابتدا بايد حوزه هاي اصلي کار را تعيين کرد و به نياز سنجي هر يک از اجزا سازمان پرداخت تا بهترين تکنولوژي موجود برا ساس نيازهاي و ظرفيتها ...

ارتباط مديران باICT به دو نوع سيستم محدود ارتباط اغلب مديران باICT به دو نوع سيستم محدود مي شود: الف)سيستم هايي که اطلاعات را ذخيره و پردازش مي کنند. ب) سيستمهايي که ارتباط بين افراد و مشاغل را با سرعت و ...

نگاهي به فرآيند E-Management در بازاریابی تنوع و پيچيدگي فعاليتهاي مختلف علمي، اقتصادي، آموزشي و … در قالب سازمان هاي مختلف و گستردگي ارتباطات درون و برون سازماني در نظام هاي مديريتي امروزي و همچنين شاخصها و عوامل فراوان موثر در ...

قانون يکپارچه و منظم براي دريافت و پرداختهاي الکترونيکي اگر قانون يکپارچه و منظمي براي دريافت و پرداختهاي الکترونيکي در يک کشور حاکم نباشد بايد سعي کنيد که در نظام دريافت و /رداخت الکترونيکي سازمان خود استفاده از شيوه ها و ...

مسئله تجارت الکترونيک از نظر اهميت سازماني در بعد ديگر مدير سازمان بايد مسئله تجارتالکترونيک را از نظ اهميت سازماني به دقت مورد توجه قرار دهد و از لحظه ورود اطلا عات به سازمان تا ذخيره سازي آنها به حفظ و ...

مسئله بهره گيري از ابزارهاي ارتباطي در تجارت الکترونيک اولين و مهمترين مسئله بهره گيري از ابزارهاي ارتباطي مناسبي است که بر اساس نياز سنجي و طرح مطالعاتي آينده نگرانه مورد گزينش قرار گرفته باشد. اين ابزارها را استفاده از خطوط ...