شیوه ارائه  درونخطی (باواسطه) دیسک فشرده ایستگاه منفرد دیسک فشرده در شبکه محلی بانک اطلاعاتی نصب در محل اینترنت     امکانات مورد نیاز سیستمی سخت افزار   – کم زیاد زیاد – نرم افزار – – ...