ساختار قیمت قالبهاي متفاوت الکترونیکی دو فاکتور مهم جهت ساختار قیمت برای منابع اکترونیکی وجود دارد . یکی از آنها “access vs ownership”   و دیگری “fixed vs variable fee”  است. مقایسه مستقیم رسانه های داده شده در جدول 1 تا حدودی ...