معیار انتخاب بین قالبهاي الکترونیکی معیار انتخاب بین قالبهاي الکترونیکی: هنگامیکه مواد در قالبهاي مختلف الکترونیکی تولید می شود ، فرایند انتخاب نیز پیچیده تر می شود. کتابداران برای  انتخاب رسانه اطلاعاتی پویا و جدید نیاز به خط مشی انتخاب دارند ...