مهمترین معیارهای دروازه های موضوعی در اینترنت مهمترین معیارهای دروازه های موضوعی: دروازه های موضوعی[18] : ( Spiller, 2000) و(Bradley ,1999) جمع آوری شده بوسیله متخصصان اطلاع رسانی و کارشناسان موضوعی هستند که وظیفه جمع آوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی وب را ...