تکنیک های عملی جستجوی موضوعی روی اینترنت جستجوی موضوعی روی اینترنت: اخیرا تعداد زیادی از متون و منابع از طریق اینترنت در دسترس هستند که یک جستجوگر در اغلب اوقات نیاز به صرف زمان زیادی دارد تا بین اطلاعات بازیابی شده ...