مدیریت نام تجاری(Brand Management ) در بازاریابی مدیریت نام تجاری(Brand Management ). برنامة کاربردی، تکنیک های بازاریابی یک محصول خاص، خط محصول و یا آرم تجاری است. هدف از این نوع مدیریت افزایش ارزش محصولات برای مشتریان و در نتیجه کسب ...