سازمانهاي توليدي و خدماتي (تبليغ‌دهندگان) شكل زير مراحل و وظايف اصلي تبليغ دهندگان را نشان مي‌دهد. اين فرايند 5 فاز زير را شامل مي‌شود: 5-3-1- برنامه‌ريزي تبليغات در اين فاز متخصصين بازاريابي، برنامه تبليغات را استخراج مي‌كنند كه اين برنامه مبتني بر يك ...