تنگناها و محدوديتهاي تبليغات اينترنتي در ايران تنگناها و محدوديتهاي تبليغات اينترنتي در ايران با توجه به ويژگي‌ها و ماهيت صنعت تبليغات اينترنتي ايران، چنين به نظر مي‌رسد كه پنچ گروه عمده در اين صنعت نقش ايفا مي‌كنند. اين پنج گروه شامل ...

تبليغات اينترنتي در ايران internet ads تبليغات اينترنتي در ايران در ايران اينترنت از سال 1376 بطور نسبتاً فراگير به كار گرفته شده است و همانگونه كه در نمودار بالا مشخص مي‌باشد، تعداد كاربران آن بطور فزاينده‌اي در طول ساليان اخير افزايش ...