بررسي تبليغات اينترنتي در ايران در كتب و متون مختلف تعاريف متعددي از تبليغات آمده است. بطور مثال مي‌توان به تعاريف ذيل اشاره كرد. تبليغات ‌فرآيند روشمند ارايه‌ اطلاعات‌ مناسب‌ در مورد كالاها و خدمات‌ به‌ مشتريان‌ و ترغيب‌ و متقاعد ...

فرهنگ بازاریابی و آیتم های مقیاس انفرادی فرهنگ بازاریابی و آیتم های مقیاس انفرادی: کیفیت خدمات: شرکت بطور اختصاصی تعریف می کند خدمات استثنائی چه می باشد. تعهد مدیریت ارشد برای ارائه خدمات کیفیت. اندازه گیری و نظارت منظم و نظامند و با قاعده عملکرد ...