واكنش نسبت به تغييرات قيمت در بازاریابی واكنش نسبت به تغييرات قيمت در اينجا ما سوال را وارونه مي كنيم و مي پرسيم چگونه يك كارخانه بايد به تغيير قيمت توسط رقيب واكنش نشان دهد. شركت به چندين مساله فرصتي نياز دارد: ...