استراتژي توسعه بازاريابي و بازاريابي تركيبي استراتژي توسعه بازاريابي و بازاريابي تركيبي عامل ديگري كه به افزايش قيمت منجر مي شود افزايش تقاضا است: زماني كه شركتي نمي تواند تمام نيازهاي مشتريانش را تامين كند، اين عمل مي تواند به افزايش قيمت، ...