سهم نام تجاری در ارزش آفرینی برای سهامداران نام شرکت ارز ش نام تجاری میلیارد دلار سهم نام تجاری در کل شرکت ( درصد) ارزش نام تجاری میلیارد دلار 2001 Cocacola 6/69 51 0/69 Microsoft 1/64 21 1/65 IBM 2/51 39 8/52 ...