ارزیابی ارزش نام تجاری برای موفقیت در بازاریابی یک چهارم پایانی قرن بیستم همراه با تغییرات اساسی در درک خلق ارزش برای سهامداران بود. تا پیش از این دارائیهای فیزیکی منابع اصلی ارزش کسب و کار شمرد می شدند. این دارایی ...