محاسبه ارزش نام تجاری در marketing  محاسبه ارزش نام تجاری [1] متأسفانه الگوی خاصی برای محاسبه ارزش نام تجاری که مورد پذیرس اکثریت در ایالات متحده باشد وجود ندارد. اینتربرند که اخیراً ارزش معتبرترین نام های تجاری جهان را محاسبه ...