تاثیر ارزش مالی نام تجاری در marketing نرخ بازگشت مالی یک استراتژی نام تجاری یکپارچه می تواند فوق العاده باشد. نام های تجاری برای سهامداران به طرق ذیل ایجاد ارزش می کند: انتخاب مصرف کنندگان را هدایت می کند. بر وفاداری مشتریان می افزاید. ورود ...