هرم ارزش گذاری نام تجاری در بازاریابی هرم ارزش گذاری نام تجاری [1]                 هر نام تجاری برای اشتهار و معروف شدن می بایست مراحل هرم ارزش گذاری طی کند. ابتدا مشتریان نام تجاری را نمی شناسند. سپس با توجه به ...