تاثیر ارزش نام تجاری در موفقیت بازاریابی ارزش نام تجاری شبیه به ارزش سایر دارائیها و ارزش فعلی درآمدهای آینده آن نام تجاری است. بعبارت کمی تر دارایی یک نام تجاری، میزان موفقیت شرکت در هر کدام از مراحل زیر است: ایجاد ...