فعالیت های ترفیعی و تبلیغی در marketing فعالیت های ترفیعی و تبلیغی: باید با فعالیتهای ترفیعی Brand خود را پشتیبانی کنند تا به ذهن بازار القاء کنیدکه محصول دارای مزیت کارکردی است. اگر محصول از بعد کارکرد، درسطح پائین و از بعد ...