ماتریس استراتژی های نام تجاری در بازاریابی اگر نام تجاری بنابر ارزیابی مصرف کنندگان در هر دو بعد کارکردی و نمایندگی سطوح بالا را به خود اختصاص داده باشد، در ذهن مصرف کننده در بهترین حالت قرار گرفته است.  درآمیخته بازاریابی این ...