تاثیر ابعاد نام تجاری برای موفقیت در بازاریابی وقتی مردم یک نام تجاری را انتخاب می کنند فقط به یک ویژگی آن توجه نمی کنند بلکه خصیصه های چندگانه ای را وابسته به نوع محصول و میزان درگیری ذهنی خود درنظر ...