كانالهاي بازاريابي و تهيه مديريت زنجيره اي نقشه مسير كانالهاي بازاريابي و تهيه مديريت زنجيره اي نقشه مسير: مرور مفاهيم ما هم اكنون به سومين ابزار بازاريابي تركيبي- توزيع رسيديم. شركتها نسبتا در ارزش برآورد شده براي مشتريان تنها كار مي كنند. در عوض، ...