تفكر مانند يك مدير بازاريابي – الگوهايي كه شما براي قيمت گذاري بنزين در فروشگاههاي گوناگون آشكار مي كنيد چيست؟ 2- آيا اين ايستگاهها استفاده از ظرفيت گذاري براساس هزينه، براساس خريدار يا براساس رقابت را نمايان كردند؟ عوامل خارجي و داخلي ...