كاربردهاي نقشه بازيابي در بازاریابی ترکیبی كاربردهاي نقشه بازيابي نقشه توقف شماره 10 جريان قيمت گذاري چندين پمپ بنزين در شهرتان بررسي مي شود. قيمتها را در ايستگاههاي نزديك سرازيري خروجي اصلي، در ايستگاههاي قطعه تجاري محلي تان، در فروشگاه، در ايستگاههاي كوچكتر ...