كسب مهارت در بازاريابي كسب مهارت در بازاريابي قيمت گذاري يكي از مهمترين و مشكل ترين تصميماتي است كه يك كارخانه بايد آن را اجرا كند. محصولي از Cango انتخاب كنيد. (a) هدف قيمت گذاري كه شركت نسبت به كاربرد محصول چيست؟ آيا ...