استراتژيهاي قيمت گذاري براي قيمت گذاري تقليدي و محصولات جديد توصيف استراتژيهاي قيمت گذاري براي قيمت گذاري تقليدي و محصولات جديد: قيمت گذاري يك فرآيند پويا است. شركتها ساختار قيمت گذاري را طراحي مي كنند كه تمام محصولاتشان را پوشش دهد. آنها ...