مقايسه سه روش كلي براي تنظيم قيمتها در بازاریابی ترکیبی مقايسه سه روش كلي براي تنظيم قيمتها شركت مي تواند يك يا تركيبي از سه روش قيمت گذاري كلي را انتخاب كند: روش براساس هزينه(قيمت گذاري جمع هزينه، تحليل برابر شدن، و ...