قيمت گذاري در طول سطوح كانال در بازاریابی ترکیبی قيمت گذاري در طول سطوح كانال رابينسون- پتمن به دنبال متوقف كردن تشخيص قيمت نامناسب با هدايت فروشندگاني كه دوره هاي قيمت يكسان را براي مشترياني كه در سطح تجاري معين قرار دارند ...