قيمت گذاري در بين سطوح كانال در بازاریابی قيمت گذاري در بين سطوح كانال قانونگذاري فدرال در مورد تعيين قيمت بيان مي كند كه فروشندگان بايد قيمتها را بدون صحبت با رقبا تعيين كنند. والا، به تناني قيمت مظنون مي شود. تعيين ...