سياست عمومي و قيمت گذاري در بازاریابی ترکیبی سياست عمومي و قيمت گذاري رقابت قيمت عنصر اساسي اقتصاد بازار آزادمان است. در تنظيم قيمتها، شركتها معمولا براي مطالبه هر قيمتي كه مي خواهند آزاد نيستند. اكثر كشورهاي فدرال، ايالتي و حتي حقوق ...