مدیریت نام تجاری(Brand Management ) در بازاریابی

مدیریت نام تجاری(Brand Management ) در بازاریابی

مدیریت نام تجاری(Brand Management ). برنامة کاربردی، تکنیک های بازاریابی یک محصول خاص، خط محصول و یا آرم تجاری است. هدف از این نوع مدیریت افزایش ارزش محصولات برای مشتریان و در نتیجه کسب حق امتیاز برای آن محصولات است. یک آرم تجاری خوب باید:

1- از لحاظ قانونی قابل پشتیبانی باشد.

2- تلفظ آن ساده و روان باشد.

3- بخاطرسپردن آن آسان باشد.

4- شناسایی و تشخیص آن کار دشواری نباشد.

5- توجه افراد را جلب کند.

6- مزایای استفاده از محصول را در خود داشته باشد.

7- پیام محصول و یا شرکت تولیدکننده را به همراه داشته باشد.

8- موقعیت محصول را در میان محصولات رقیب مشخص سازد.

یک نام تجاری در صورتی موفق می شود که مدیران Brand درک درستی از دارائیهایی که آن را تشکیل می دهند داشته باشند. از جمله مهمترین دارائیهای نام تجاری می توان به این موارد اشاره کرد.

  • ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می شود.
  • سرمایه گذاری مدیریت نام تجاری بگونه ای که با حفاظت از ویژگی های نام تجاری هم ارزش آن را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد.
mttb

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید: