فعالیت های ترفیعی و تبلیغی در marketing

فعالیت های ترفیعی و تبلیغی در marketing

فعالیت های ترفیعی و تبلیغی: باید با فعالیتهای ترفیعی Brand خود را پشتیبانی کنند تا به ذهن بازار القاء کنیدکه محصول دارای مزیت کارکردی است.

اگر محصول از بعد کارکرد، درسطح پائین و از بعد نمایندگی در سطح بالایی قرار گرفته باشد محصول یک حالت سمبولیک خواهد داشت و مصرف کننده از استفادة آن بدنبال رفع نیاز کارکردی نیست و خود نیز متوجه می شود که از نظر کارکرد بین نامهای تجاری اختلاف چندانی وجود ندارد ولی بعد نمایندگی آن دارای اهمیت قابل ملاحظه ای بوده، به نیازهای ناشی از این بعد بخوبی پاسخ میدهد.

به روشنی پیداست که تبلیغ مستمر از دو جهت بسیار ضروری است.

الف) پذیرش نام تجاری از نظر این که جزئی از فرهنگ است(مثل خانوادة oxo )

ب) تبلیغ باعث تقویت سبک زندگی می شود.

mttb

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید: