سهم نام تجاری در ارزش آفرینی برای سهامداران

سهم نام تجاری در ارزش آفرینی برای سهامداران

نام شرکت ارز ش نام تجاری

میلیارد دلار

سهم نام تجاری در کل شرکت

( درصد)

ارزش نام تجاری میلیارد دلار 2001
Cocacola 6/69 51 0/69
Microsoft 1/64 21 1/65
IBM 2/51 39 8/52
GE 3/41 14 4/42
Intal 9/30 22 7/34
Nokia 0/30 51 0/35
Disney 3/29 68 6/32
MC Donalds 4/26 71 3/25
Marlboro 2/24 20 1/22
Mercedes- Bens 0/21 47 7/21

این مطالعه نشان می دهد که نام های تجاری ارزش قابل توجهی برای مشتری یا نام های تجاری شرکت و یا هر دو ایجاد می کند. جدول 1 نشان میدهد سهم اقتصادی ناشی از نامهای تجاری برای شرکتها بسیار زیاد و قابل توجه است.نام تجاری مک دونالد عامل بیش از 70 درصد از ارزش تولید شده برای سهامداران می باشد. نام تجاری کوکاکولا به تنهایی عامل 51% ارزش سهام شرکت کوکاکولا می باشد این موضوع در شرایطی است که این شرکت صاحب سبد بزرگی از نام های تجاری نوشیدنی از قبیل اسپریت و فانتا می باشد.

مطالعات انجام شده توسط مراکز علمی از دانشگاه هاروارد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و اینتربرند از شرکت هایی که در فهرست بهترین نام های تجاری جهان قرار گرفته اند نشان می دهد نام های تجاری موفق از چندین جنبه دارای عملکرد بهتری در بازار هستند.

mttb

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید: