استراتژي وب سايت شما تا چه اندازه قدرتمند است؟

استراتژي وب سايت شما تا چه اندازه قدرتمند است؟

استراتژي بازاريابي در وب سايت

استراتژي وب سايت شما تا چه اندازه قدرتمند است؟

آیا آنها كسب و كار شما را در مسیر دستیابی به اهدافتان یا اهداف كلی هدایت می كنند؟ استراتژی خود را به عنوان چارچوبی فرض كنید كه رویكردهای شما را در تحقق اهداف وب سایت به طور واضح بیان می كنند و آنها مشخص تر از اهداف هستند، اما جزئیات را شامل نمی شوند.

شما می توانید اثربخشی استراتژی هایتان را با ملاحظه محیط تجاری كه شما به هر دو صورت بر روی خط و خارج از خط فعالیت می كنید افزایش دهید.

برای تحلیل محیط كسب و كار دو رویكرد را باید درنظر گرفت:

1 – تجزیــه و تحلیل صنعت نظیر نیروهای پنج گانه پورتر و… ؛

2 – تجزیــــــه و تحلیل موقعیت نظیر تجزیه و تحلیل سوات (SWOT).

mttb

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید: