اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم

۱۳۹۶-۰۶-۲۲

اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم:

مطالعه اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی فیزیولوژیکی و اجزاء عملکرد گندم پاییزه

چکیده

چهار رقم گندم پاییزه تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در شهرستان ایرانشهر قرار گرفته و مطالعه شدند. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد، صفات مورد مطالعه در مزرعه عبارت بودند از: عملکرد دانه – عملکرد بیولوژیکی – ارتفاع بوته – وزن هزاران دانه – طول سنبله – شاخص برداشت، تجزیه آماری با استفاده از نرم افزار Mstactc انجام گرفت و برای تفکیک جزئیات همبستگی بین متغیرها از روش تجزیه علیت استفاده شد، نتایج حاصله نشان داد که در اکثر صفات زراعی و عملکرد دانه اختلاف معنی دار وجود دارد و بیشترین عملکرد در شرائط نرمال و تنش به ارقام قدس و چمران می باشد، همچنین در شرائط تنش خشکی صفات: شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی و ارتفاع بوته بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه دارند.

 

واژه های کلیدی: گندم – تنش خشکی – تجزیه علت – شاخص برداشت.

 

خشکی یکی از ویژگیهای مهم جغرافیایی در کشور ایران می باشد و راه گریزی برای تغییر این پدیده وجود ندارد از طرف دیگر منابع آب، انرژی و عرضه مواد غذایی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند بنابراین لازم است بجای تاکید بر معایب خشکی به فکر مقابله با آن بود و به دنیال راه حل برای جلوگیری از صدمات آن گشت به کارگیری روشهایی مانند: افزایش کارآیی استفاده از آب با استفاده از روش های:

۱-انتقال صفات مفید و کاراتر از نظر استفاده آبی به ارقام پرمحصول

۲-اصلاح ارقام با کارآیی آب بیشتر

۳-اصلاح گیاهان متحمل نسبت به خشکی

۴-بررسی واکنش های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در ارتباط با مقاومت گیاه نسبت به تنش خشکی در این قسمت مفید خواهد بود.

گندم در بین گیاهان زراعی جزء محصولاتی است که در شراوط مختلف آب و هوایی قابل کشت است و در عین حال از موثرترین محصولات غذایی دنیا محسوب می شود و ۶۵ -۶۰% کالری و پروتئین کشور ما از این محصول تامین می گردد (ساندر ۱۳۷۳).

(هانشیان و همکاران ۱۹۹۴) به این نتیجه رشیدند که ژنوتیپ هایی از گندم که برای کشت در مناطق خشم و نیمه خشک مناسب می باشند عملکردشان ۳۹ درصد پایین تر از عملکرد آنها در محیط های مطلوب می باشد بنابراین ژنوتیپ هایی از گندم که در برنامه های اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرند باید قادر به تحمل تنش های محیطی باشند که عملکردشان را نیز در حد قابل قبولی نگاه دارند.

جستجوی ارقامی که هم در شرائط مطلوب و هم در شرائط خشکی از عملکرد مناسب و قابل توجهی برخوردار باشند مسئله پیچیده ایی است که دلیل این امر معنی دار بودن اثرات متقابل ژنوتیپ * محیط می باشد. (تسفای و همکاران ۱۹۹۸).

به همین جهت راه حلهای مختلفی توسط محققین ارائه شده است که به شرح زیر می باشند:

۱-انتخاب ژنوتیپ ها بر اساس عملکرد بالقوه (بران و همکاران ۱۹۹۲).

۲-انتخاب ژنوتیپ ها بر اساس شاخص های مختلف (MP)، (TOL)، (SSL) و غیره هم در محیط های مطلوب و هم در محیط های پرتنش.

۳-انتخاب بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد (فرناندز ۱۹۹۲) (فیشر و مائورر ۱۹۷۸) ارقام گندم پابلند که تحت شرایط بدون آبیاری انتخاب گردیده بودند در برابر خشکی حساسیت کمتری نسبت به ارقام نیمه پاکوتاه دارا بودند و محققین نتیجه گرفتند که بالا بودن عملکرد تحت شرایط تنش می تواند درز اثر گریز یا مکانیسم های تحمل به تنش و پتانسیل عملکرد بالا باشد.

حسن پناه (۱۳۷۴) در مطالعه خود برروی عملکرد و اجزا آن در ۲۲ رقم گندم در شرایط تنش و بدون تنش به این نتایجه رسید که ارقام از نظر عملکرد دانه – تعداد سنیله در متر مربع – ارتفاع بوته – طول سنبله – تعداد پنجه – وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند.

کلارک و همکاران (۱۹۸۴) برکنر و فرهبرگ (۱۹۸۷) در آزمایشی به این نتیجه رسیدند که شاخص حساسیت محیطی برای یک رقم در دو آزمایش یکسان نیست، اهدایی (۱۳۷۲) پیشنهاد مرد که انتخاب ارقام مقاوم به خشکی فقط نباید بر اساس پایداری باشد چرا که منجر به انتخاب ارقامی با عملکرد پایین می گردد بلکه انتخاب باید علاوه، بر پایداری عملکرد دارای همبستگی با عملکرد دانه باشد. تنش خشکی باعث کاهش و اختلال در عملکرد دانه گندم می شود و دلیل آن اختلال در فتوسنتز گیاه در طول دوره پرشدن دانه است. (کومار و همکاران ۱۹۸۴).

هانشیان و همکاران (۱۹۹۴) پیشنهاد کردند که جهت انتخاب ژنوتیپ های مقاوم به خشکی در گندم بهتر است تعداد دانه در سنبله را درنظر گرفت که به عنوان بهترین و حساس ترین صفت محسوب می شود.

شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد پنجه، تعداد سنبلچه، وزن خشک در گندم بیشترین تاثیر را روی عملکرد در شرائط تنش خشکی و طول سنبله، وزن دانه در سنبله و وزن خشک بیشترین تاثیر را روی عملکرد در شرائط مطلوب دارند (مقدم و همکاران، ۱۳۷۲).

شمس الدین (۱۹۸۷) گزارش نمود اثرات مستقیم تعداد دانه در سنبله در بوته و وزن هزار دانه برروی عملکرد دانه و اجزاء آن، تعداد نسبله در بوته، ارتفاع بوته، تعداد دانه در نستبله در شرائط تنش خشکی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (اهدایی و همکاران ۱۳۷۳).

ماندان و همکاران (۱۹۹۷) گزارش کردند که ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعداد پنجه در بوته روی عملکرد دانه دارای اثر مستقیم کمی می باشند.

فیشر (۱۹۷۳) با بررسی اثر تنش آب بر گندم نشان داد که تاثیر تنش آب بر تعداد بذر بسیار شدید تر از تاثیر آن بر سطح فتوسنتز کننده است و چند روز اعمال تنش آبی معادل ۵۰/۱-مگا پاسکال قبل از خروج سنبله موجب کاهشی معادل ۳۰-۲۵ درصد تعداد دانه در سنبلچه ها می شود.

(اینز ۱۹۸۱) با بررسی عکس العملهای متفاوت ارقام گندم بهاره در مرحله قبل از گلدهی تحت تاثیر تنش خشکی مشاهده کردند که تنش موجب تغییر تعداد دانه در سنبله می گردد. طباطبایی (۱۳۶۹) اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد و کیفیت گندم رقم فلات را در شرائط آب و هوایی اهواز بررسی نمود و مشاهده کرد که رژیم های (۲۰، ۴۰، ۶۰ درصد آب قابل استفاده مصرفی در طی دوره رشد از نظر آماری روی عملکرد دانه اختلاف معنی داری نشان نمی دهد ولی رژیم آبیاری اول با میانگین تولید بالاتری نسبت به سایر تیمارها برتری دارد.

همبستگی بین عملکرد دانه گندم در شرائط تنش با وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در متر مربع، طول آخرین میانگره، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مثبت و معنی دار گزارش شده (داروینکل ۱۰۷۸).

با توجه به ضرائب علیت ژنوتیپ های گندم در مورد صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، و تعداد پنجه که دارای اثر مستقیم و مثبت برروی عملکرد بودند، پیضشنهاد می گردد که انتخاب ژنوتیپهای برتر بر اساس وزن هزار دانه و تعداد پنجه انجام گیرد (ماندال و همکاران ۱۹۹۷).

مواد و روش: این تحقیق در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر در سال ۱۳۸۳ اجرا گردید، بذور ارقام انتخابی شامل: هامون – چمران – داراب – قدس بودند که در مزرعه در قالب طرح آزمایشی خرد شده با Split Plot در پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شدند بطوری که سطوح اصلی یا کرتهای اصلی را دورهای آبیاری نرمال و تنش (N,S) تشکیل داده و ارقام در کرتهای فرعی قرار گرفتند هر رقم در هر پلات در ۶ خط ۸ متری به فاصله ۲۰ سانتی متر کشت گردید، میزان بذر اساس عرف منطقه بود. ۱ متر از قسمت بالا و پایین کرت برای از بین بردن اثر حاشیه حذف و حدود ۴/۲ متر مربع با دست برداشت شدند. برای اندازه گیری درصد رطوبت خاک از دستگاه اندازه گیری رطوبت خاک یا (Soilmoisture meter) استفاده گردیده و دور آبیاری تنظیم شد. برای اندازه گیری وزن خشک بوته ها از هر رقم نمونه هایی از تکرارهای مختلف به طور جداگانه به صورت گیاه کامل از محل طوقه قطع و بلافاصله توزین گردید سپس نمونه ها در پاکت گذاشته و در درجه حرارت C80 به مدت ۴۸ ساعت قرار دادن شدند و نهایتاً با توزین نمونه های خشک شده اندامهای هوایی ارقام تحت شرایط تنش حاصل گردید. پس از نمونه گیری از گیاهان جهت تعیین صفات آزمایشگاهی نسبت به آبیاری گیاهان تحت تنش اقدام نموده و در پایان مراحل رشد ۱۰ بوته کاملاً سالم از محل طوقه تا انتهای سنبله تعیین و میانگین آنها برای هر تیمار منظور گردید. برای تعیین طول سنبله ۲۰ بوته به طور تصادفی تعیین و میانگین آنها به عنوان ارتفاع بوته هر رقم منظور گردید.

عملکرد دانه محصول به شرح زیر تعیین گردیدند: از هر پلات به طور تصادفی ۱۰ سنیله برداشت و پس از کوبیدن آنها و جداکردن از دانه ها تعداد آن ها شمارش و با محاسبه میانگین آنها تعداد دانه های یک سنبله تعیین گردید. با توزین دانه های بدست آورده وزن ۱۰۰۰ دانه برای هر رقم تعیین گردید و همچنین رسیدگی فیزیولوژیک پس از اینکه برگ پرچم خشک شده و گلوگاه سنبله زرد شد و انتقال مواد غذایی صورت نگرفت در نظر گرفته شد. با حذف ۱ متر از ابتدا و انتهای هر پلات به منظور کاهش خطا نسبت به برداشت گیاهان باقیمانده اقدام نموده و عملکرد دانه در هکتار محاسبه گردید.

تجزیه های آماری و مقایسه میانگین ها از طریق نرم افزارهای SAS و MSTATC انتجام شد.

برای اندازه گیری شدت تنش (SI) از رابطه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

در جدول شماره ۲ و ۱ مشاهده می گردد تفاوت معنی داری در سطح ۱% بین تمام ارقام در شراوط نرمال و تنش وجود دارد، و معنی دار بودن صفات مورد مطالعه نشانگر این است که تنوع بالایی از نظر صفات مورد مطالعه وجود دارد که همگی باید در مقاومت به تنش مورد مطالعه قرار گیرند، همچنین در مقایسه میانگین ها نیز به روش دانکن برای هر دو محیط (جدول ۳ و ۴) بیشترین مقدار عملکرد در شرایط نرمال رقم چمران با میانگین عملکرد ۳/۸۵۰ گرم و داراب با ۴۵۵ گرم کنترین مقدار عملکرد را نشان می دهد و در شرایط تنش نیز ارقام چمران و قدس به ترتیب با میانگین های عملکرد ۸/۳۴۷ گرم بیشترین و رقم داراب با عملکرد ۹/۱۹ گرم کمترین عملکرد را دارا می باشد.

همانطور که در جدول شماره ۳ ملاحظه می شود رقم چمران در شراوط نرمال دارای عملکرد بالاتری می باشد و همچنین این رقم دارای بالاترین وزن هزاتر دانه، طول سنبله و شاخص برداشت است، رقم قدس طبق جدول دانکن بعد از رقم چمران از نظر شاخص برداشت، تعداد روز تا گلدهی و عملکرد نهایی در رتبه دوم قرار دارد. در شراوط تنش خشکی ارقام چمران و قدس داریا بالاترین عملکرد بودند، همانطور که در جدول مقایسات میانگین ها ملاحظه می گردد (جدول ۴) رقم چمران دارای عملکرد بالایی بوده و همچنین طول برگ و مساحت برگ پرچم باعث افزایش عملکرد گردیده است. همچنین از آنجا که این رقم دارای طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و مساحت برگ پرچم بالاتری می باشد به عنوان رقم با عملکرد بالا شناخته می شود، با افزایش مساحت برگ پرچم علیرغم اینکه دریتر ظاهر می شود عملکرد نیز افزایش می یابد که این مطلب را دنیز (۱۹۹۱) گزارش نموده اند. شدت تنش و درصد تغییرات صفات در جدول ۲ ملاحظه می گردد. بیشترین صدمه ناشی از تنش مربوط به عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی به ترتیب (۵۷/۳۶، ۲۲/۲۸) است. این گزارش با نتایج مانز (۱۹۸۲) هماهنگ است.

جدول ۶ نتایج ضرائب همبستگی ساده صفات را در محیط تنش نشان می دهد که بیانگر این موضوع است که صفات ارتفاع با عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در سطح ۱% دارای همبستگی مثبت می باشد، همچنین رابطه عملکرد با تعداد روز تا گکلدهی منفی و معنی دار می باشد. عبد میشانی (۱۳۶۷) در ارزیابی گندم برای مقاومت به خشکی به این ارتباط اشاره می نماید، رابطه منفی تاریخ گلدهی و عملکرد بیانگر اتین است که در تنش خشکی ارقامی که زودتر به گلدهی برسند در فرار از تنش خشکی موفق ترند، همچنین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی دانه دارای همبستگی مثبت و معنی دار در سطح ۱% است، این موضوع را عبدمیشانی و جعفر شبستری، (۱۳۶۷) در ارزیابی در مقاومت به خشکی گزارش نمودند. همچنین همبستگی شاخص برداشت با تعداد پنجه بارور در سطح ۱% معنی دار است.

حسین پور (۱۳۸۲) نشان داد که ضرائب همبستگی عملکرد دانه با وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد بیسولوژیک، عملکرد کاه، سرعت پر شدن وزن هکتولیتر ژنوتیپ ها مثبت و معنی دار و با تعداد روز تا ساقه دهی منفی و معنی دار است. همچنین بر طبق جدول ملاحظه می شود که همبستگی بین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی بیش از همبستگی بین عملکرد دانه با بقیه صفات است و با افزایش عملکرد دانه، عملکرد اکثر صفات افزایش می یابد ولی این افزایش ها در حد افزایش عملکرد بیولوژیک نبودند، همبستگی مثبت بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک توسط محمدی (۱۳۷۷) گزارش شده است.

عملکرد دانه با شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی دار (۴۴/۰ = r) دارد (جدول ۶)، البته این نتایج توسط اهدایی و همکاران، (۱۳۷۳) نیز گزارش شده است.

با توجه به اینکه شاخص برداشت به شدت تحت تاثیر تغییرات محیطی، ژنوتیپی و اثرات متقابل آنها قرار دارد، وارد کردن شائخص برداشت در برنامه های اصلاحی در صورتی می تواند مفید باشد که تغییرات آنها در جهت افزایش عملکرد باشد.

همانطور که در جدول ۷ ملاحظه می گردد از میان صفات موجود در مدل رگرسیون تعداد دانه در سنبله و طول سنبله بیشترین تغییرات عملکرد دانه را توجیه می کند و در کل ۶۹% از تغییرات عملکرد دانه را نشان می دهند، همچنین طبق جدول ۹ که عملکرد بیولوژیکی به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل در شرائط نرمال را بررسی می کند ملاحظه می شود که از بین چهار صفت موجود در مدل رگرسیونی ارتفاع و وزن هزار دانه داریا تاثیر مثبت بوده و شاخص برداشت و مساحت پرچم داریا اثرات منفی بر عملکرد بیولوژیکی می باشند و کلیه این صفات ۷۳% تغییرات را در عملکرد بیولوژیکی توجهی می کند. (۷۳%=R)، در جدول شماره ۱۰ نتایج رگرسیونی در شرائط تنش آبیاری ملاحظه می شود که عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل بررسی شده اند. طبق این جدول هر سه صفت ارتفاع – شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی اثرات مثبت برروی عملکرد دانه دارند و همگی این صفات %۷۶=R تغییرات عملکرد دانه را نشان می دهند. در جدول شماره ۱۱ عملکرد بیولوژیکی به عنوان متغیر وابسته نسبت به سایر صفات قرار می گیرد و با توجه به ضرائب موجود تعداد پنجه بیشترین و ارتفاع کمترین تغییرات عملکرد بیولوژیک را توجیه می نماید و این صفات در مجموع %۶۶=R تغییرات عملکرد بیولوژیکی را نشان می دهند بنابراین در شرائط تنش خشک صفات شاخص برداشت عملکرد بیولوژیکی و ارتفاع بوته بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه داشته و در شرائط نرمال طول سنبله و تعداد دانه در سنبله بیشترین اثر را دارند (جدول ۱۰ و ۸) همچنین در شرائط نرمال ارتفاع بوته، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و مساحت برگ پرچم بیشترین تاثیر را بر عملکرد بیولوژیکی دارند در صورتیکه در شرائط تنش خشکی ارتفاع بوته و تعداد پنجه بارور هستند که بیشترین اثر را روی بیولوژیکی دارند. محققین اجزاء بیولو.ژیکی را زمان لازم برای سنبله رفتن، ارتفاع بوته و تعداد پنجه گزارش نموده اند و آقایی، (۱۳۷۳) اجزاء عملکرد بیولوژیکی را ارتفاع بوته و تعداد پنجچه گزارش نموده است و احتمالاً دلیل اصلی این اختلافات مربوط به شرائط متفاوت اقلیمی، ژنوتیپی و اثرات متقابل آنهاست به طوری که باعث شده که اجزاء عملکرد در محیط های متفاوت به شکلهای مختلفی بروز کرده و اثرات متفاوتی را ارائه دهند و به صورتهای مستقیم یا غیر مستقیم عملکرد بیولوژیکی را تحت تاثیر قرار دهند.

تعیین ارقام مقاوم و سازگار به تنش خشکی با استفاده از شاخص های مقاومت با توجه به جدول ۵ که مقادیر مقاومت به تنش خشکی را در چهار رقم گندم بر اساس شاخص های مقاومت می دهد بیان می کند که ارقام چمران و قدس با استفاده از این شاخص ها به عنوان ارقام مقاوم و با عملکرد بالا در هر دو شرائط در شهرستان ایرانشهر معرفی می شوند. با توجه به معنی دار بودن اکثر صفات مورد مطالعه می توان به وجود تنوع ژنتیکی بین ارقام موجود پی برد و بیشترین خسارت ناش یاز تنش خشکی را در عملکرد دانه مشاهده کرد. ارقام چمران و قدس در هر دو محیط نرمال و تنش دارای حداکثر عملکرد هستند و بالاتر بودن عملکرد را در این ارقام می توان مربوط به بالا بودن عملکرد بیولوژیکی – شاخص برداشت و وزن هزار دانه مربوط دانست. عملکرد بیشتر ارقام را در هر دو محیط می توان به صفات شاخص برداشت، ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیکی نسبت داد و همچنین می توان صفات فوق را در اترزیابی های اصلاحی برای افزایش کمی عملکرد گندم مورد دقت بیشتری قرار داد.

در شرائط تنش خشکی صفات: شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع بوته بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه دارند و در همین شرائط بیشترین تاثیر برروی عملکرد بیولوژیکی ناشی از صفات: ارتفاع و تعداد پنجه بارور می باشد.

جدول ۱٫ میانگین مربعات و ضریب تغییرات صفات در شرایط نرمال آبیاری

 

 

صفات (traitments) MST MSE CV%
ارتفاع ۲۴۹/۰۷۳** ۳۸/۵۸۹ ۹٫۴
عملکرد دانه (gr) ۴۴۵۶۰٫۵۷۴** ۱۷۹٫۸ ۲۱٫۳۳
عملکرد بیولوژیکی (gr) ۵۹۹۹۸۷٫۱۲** ۸۸۷۵٫۶۷۸ ۱۸٫۳۴
شاخص برداشت (درصد) ۹۷٫۰۱۴** ۴۶٫۵۴۷ ۱۸٫۴
طول سنبله (cm) ۴٫۷۰۷** ۰٫۳۴۲ ۱۲٫۱۲
تعداد دانه در سنبله (Number in spike) ۱۳۱٫۲۶۷** ۱۴٫۳۵۴ ۱۰٫۱۴
طول برگ (cm) ۴** ۱۰۳۷۱ ۱۲٫۸
عرض برگ (cm) ۰/۰۵** ۰/۰۰۹ ۱۰٫۱
مساحت برگ پرچم (cm) ۹٫۴** ۱٫۹۴ ۱۴٫۹
وزن هزار دانه ۱۰۰۰seed(gr) ۲۴٫۹۹** ۲٫۲۷ ۱٫۶۸
تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی (روز) (Number of day) ۵۰٫۱۳** ۵٫۱ ۳٫۶۸
تعداد روز گلدهی (Number of flowering) ۷۷٫۲۰۴** ۶٫۵۹ ۲٫۸۸

 

 

درجات آزادی بلوک رقم، و خطای B به ترتیب ۱۲,۳,۲

 

جدول ۲٫ میانگین مربعات و ضریب تغییرات صفات در شرایط نرمال آبیاری

صفات (traitments) MST MSE CV%
ارتفاع ۱۴۴٫۳۴۳** ۴٫۸۹ ۵٫۴۵
عملکرد دانه (gr) ۱۵۸۹۹٫۱۱۷** ۵۳۹۹٫۶۰ ۳۶٫۵۷
عملکرد بیولوژیکی (gr) ۱۷۹۳۴۵٫۸۵۱** ۵۰۵۳۳٫۲۳ ۲۸٫۲۲
شاخص برداشت (درصد) ۱۵۲٫۳۸۸** ۳۳٫۹ ۲۰٫۴
طول سنبله (cm) ۲٫۷۳** ۰٫۱۴۹ ۹٫۱۷
تعداد دانه در سنبله (Number in spike) ۱۲۰٫۴۰۳** ۸٫۹۹ ۱۱٫۹۹
طول برگ (cm) ۶٫۶۴۳** ۴٫۵۳۱ ۶٫۳۹
عرض برگ (cm) ۰٫۰۹۹** ۰٫۲۲ ۱۷٫۳
مساحت برگ پرچم (cm) ۱۳٫۹۱۴** ۳٫۳۱ ۲۶٫۴۵
وزن هزار دانه ۱۰۰۰seed(gr) ۴۹٫۰۳۸** ۳٫۹۹ ۷٫۳
تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی (روز) (Number of day) ۳۲۴٫۹۹۳ ۷٫۰۱۴ ۱٫۹۵
تعداد روز گلدهی (Number of flowering) ۱۳۳٫۴۲۲** ۶٫۹۹ ۳٫۸۵

 

درجات آزادی بلوک رقم، و خطای B به ترتیب ۱۲,۳,۲

جدول ۳٫ مقایسه میانگین ۴ رقم گندم با آزمون دانکن در شرایط نرمال

 

  طول سنبله cm تعداد دانه در سنبله طول برگ پرچم cm عرض برگ پرچم cm
چمران ۶/۰۳ B ۴۴/۷ B ۹/۵۱ ABC ۱/۰۱۳ BC
هاموس ۵/۷۵ BC ۴۳/۹۲۱ ABC ۹/۶۷ ABC ۱/۰۱۴ BC
قدس ۴/۳۰ CD ۳۹/۵۳ C ۹/۳۳ ABC ۰/۷۹ D
داراب ۳/۹۱ D ۳۳/۴۷ D ۸/۴۵ D ۰/۸۹

 

  ارتفاع بوته cm عملکرد اقتصادی عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت
چمران ۷۷/۳ AB ۸۵۰/۳ AB ۱۶۴۳ CD ۵۱/۷۵ AB
هاموس ۷۵/۰۳ AB ۶۴۱/۰۳ BC ۲۳۵۰ AB ۳۴/۶۸ CD
قدس ۵۷/۳۴ CD ۴۶۵/۳ BC ۱۵۳۹ CD ۴۱/۹۲
داراب ۶۰/۴۳ D ۴۵۵/۰ D ۱۲۸۷ D ۳۵/۳۵

 

تعداد روز گلدهی تعداد روز تا رسیدگی وزن هزاردانه گرم مساحت برگ پرچم  
۹۳ AB ۱۳۴ B ۴۷ A ۹/۶۳ CD چمران
۹۱/۲ BC ۱۳۶ ۳۴/۳۵ BC ۹/۸۰ BCD هاموس
۹۸/۵ A ۱۲۵ CD ۳۸/۵ B ۷/۳۷ D قدس
۸۵/۳ C ۱۲۷ C ۳۹/۳ B ۷/۵۲ D داراب

 

جدول ۴٫ مقایسه میانگین ۴ رقم گندم با آزمون دانکن در شرایط تنش خشکی

شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک عملکرد اقتصادی ارتفاع بوته cm  
۳۵/۱۲ AB ۹۹۰/۳ AB ۳۴۷/۸ A ۵۳/۴۷ A چمران
۳۶/۵۲ AB ۸۰۷/۴ BC ۲۹۴/۹ AB ۴۵/۷۳ A هاموس
۲۳/۷۲ BC ۵۰۵/۴ D ۱۱۹/۹ C ۳۵/۷۱ قدس
۳۱/۳۰ B ۶۰۹/۷۱ C ۱۹۰/۹ D ۴۳/۱۵ B داراب

 

عرض برگ پرچم cm طول برگ پرچم cm تعداد دانه در سنبله طول سنبله cm  
۰/۹۳ A ۱۶/۳ A ۲۹/۲۸ B ۴/۳۱ C چمران
۰/۷۵ B ۱۰/۱۲ C ۲۴/۵۳ C ۴/۹۹ C هاموس
۰/۷۶ B ۹/۹۳ C ۲۲/۳۱ D ۳/۴۷ D قدس
۰/۶۴ C ۱۲/۳۳ B ۲۳/۳۰ D ۳/۴۹ D داراب

 

 

تعداد روز گلدهی تعداد روز تا رسیدگی وزن هزاردانه گرم مساحت برگ پرچم  
۸۵/۳ B ۱۴۱ A ۳۵/۲۷ A ۱۵/۱۵ B چمران
۹۶/۷ B ۱۳۹/۳ B ۳۰/۹۳ BC ۷/۵۹ D هاموس
۸۴/۵ B ۱۱۹/۸ D ۳۲/۳۰ B ۷/۵۴ قدس
۹۲/۳ A ۱۳۳ C ۳۲/۰ B ۷/۸ D داراب

 

جدول ۵٫ سازگاری و مقاومت ارقام گندم توسط شاخص های مقاومت به تنش خشکی

GMP MP STI  
۵۳۳٫۴۱ ۵۸۰٫۹ ۰٫۶۷ چمران
۴۵۴٫۵ ۵۰۰٫۳ ۰٫۴۹ هاموس
۲۷۳٫۹ ۳۹۳٫۴ ۰٫۱۶ قدس
۲۹۳٫۸ ۳۵۵٫۴ ۰٫۲۱ داراب

 

MP: میانگین عملکرد حسابی

GMP: میانگین هندسی

STI: شاخص تحمل به تنش

 

جدول شماره ۶٫ ضرائب همبستگی ساده کلیه صفات مورد بررسی در شرایط تنش خشکی

ارتفاع بوته عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت تعداد پنجه بارور طول سنبله وزن هزار دانه مساحت برگ عملکرد دانه تعداد روز تا رسیدگی فیولوژیکی تعداد روز تا گلدهی  
۰/۶۹** ۰/۶۲** ۰/۲۲ ۰٫۵۰** ۰٫۳۶ ۰٫۳۰ ۰٫۴۱* ۰٫۴۴ ۰٫۳۱ ۰٫۲۴ ارتفاع (سانتیمتر)
۰٫۵۲** ۰٫۴۴* ۰٫۳۹* ۰٫۲۰ ۰٫۵۱* ۰٫۴۰* ۰٫۳۲ ۰٫۳۱ ۰٫۵۲ عملکرد دانه (گرم)
-۰٫۱۱ ۰٫۷۷** ۰٫۳۰ ۰٫۳۳ ۰٫۴۶* ۰٫۰۲ ۰٫۲۷ ۰٫۲۴ عملکرد بیولوژیکی (گرم)
۰٫۴** ۰٫۰۳ ۰٫۴۵* ۰٫۴ ۰٫۱۴ -۰٫۳۳ ۰٫۵۰ شاخص برداشت (درصد)
۰٫۴۶ ۰٫۳۱ ۰٫۳۰ ۰٫۴۸* ۰٫۳۵ ۰٫۲۰ تعداد پنجه بارور
۰٫۲۱ ۰٫۶۲** ۰٫۲۹ ۰٫۲۸ ۰٫۰۳ طول سنبله (سانتیمتر)
۰٫۶۳** ۰٫۴۴** -۰٫۱۱ ۰٫۳۰ تعداد دانه در سنبله
۰٫۲۳ ۰٫۱۲ مساحت برگ (سانتیمتر مربع)
۰٫۱۵ ۰٫۴۹ وزن هزار دانه (گرم)
۰٫۶۳ تعداد روز رسیدگی فیزیولوژیکی (روز)
تعداد روز گلدهی (روز

 

جدول ۷٫ درصد تغییرات میانگین صفات در محیطهای تنش خشکی نرمال

تغییرات صفت

Coefficient of variance

میانگین صفت در تنش Traitments mean in drouthy stress میانگین صفت محیط نرمال

Traitments mean in normal

صفات

Traitments

۳۷ ۳۸٫۱۹ ۶۸٫۴۹ ارتفاع (Height) (cm)
۶۸ ۱۹۹٫۳۷ ۶۷۳ عملکرد دانه (Seed yield) (gr)
۵۵ ۷۴۸٫۰۷ ۱۸۹۷٫۳۳ عملکرد بیولوژیکی (Yield biologic) (gr)
۲۹ ۲٫۸ ۳٫۹ تعداد پنجه بارور (Fertile tillage)
۴۱ ۸٫۹۳ ۱۴٫۳ طول برگ (Leaf length) (cm)
۲۵ ۰٫۷۱ ۱٫۰۳ عرض برگ (Leaf width) (cm)
۱۶ ۴٫۱ ۵٫۰۹ طول سنبله (Spik length) (cm)
۳۲ ۲۷٫۳۳ ۳۸٫۰۳ تعداد دانه در سنبله (Number of seed in spike)
۲۲ ۳۴ ۴۵٫۳ وزن هزار دانه (Weight of 1000seed (g)

 

جدول ۸- رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل در شرایط نرمال

احتمال propability R2 مدل Model R2 مدل ضریب رگرسیون تخمین شده شده صفات
۰٫۰۰۰۱ ۰٫۵۴۹ ۰٫۵۴۹ ۶۹٫۳۳۴ طول سنبله

Spike length

۰٫۰۰۱۴ ۰٫۰۰۷ ۰٫۱۹۴ ۷٫۹۷۲ تعداد دانه در سنبله

Number of in spike

 

جدول ۹- رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل در شرایط نرمال

احتمال propability R2 مدل Model R2 جزئی ضریب رگرسیون تخمین شده شده صفات
۰٫۰۰۴ ۰٫۴۲۰ ۰٫۴۲۰ ۹٫۶۹۷ ارتفاع (Height)
۰٫۰۰۱ ۰٫۶۴۳ ۹٫۲۰۰ ۳۶٫۹۴ شاخص Harvest Index
۰٫۰۰۷ ۰٫۵۹۷ ۰٫۰۴۳ ۴۳٫۴۰۴ وزن هزار دانه (Weight of 1000seed (g)
۰٫۰۳۲ ۰٫۷۲۰ ۰٫۰۱۲ ۴۸٫۹۰ مساحت برگ پرچم Glag leaf area

جدول ۱۰٫رگرسیون گام به گالم برای عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل در تنش خشکی

احتمال propability R2 مدل Model R2 جزئی ضریب رگرسیون تخمین شده شده صفات
۰٫۰۰۰۱ ۰٫۵۱۰ ۰٫۴۹ ۴٫۴۳۰ ارتفاع (Height)
۰٫۰۱۱۴ ۰٫۶۶۶ ۰٫۱۳۱ ۰٫۱۱۱ شاخص برداشت Harvest Index
۰٫۰۰۱۰ .۰۷۱۱ ۰٫۰۶۶ ۴٫۹۰ عملکرد بیولوژیکی Biological yied

 

جدول ۱۱٫رگرسیون گام به گالم برای عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل در تنش خشکی

احتمال propability R2 مدل

(R2) Model

R2 جزئی ضریب رگرسیون تخمین شده شده صفات
۰٫۰۰۰۱ ۰٫۳۹۹ ۰٫۳۹۹ ۱۳٫۱۰۱ تعداد پنجه بارور (fertile tillaye)
۰٫۰۳۹ ۰٫۷٫۰ ۰٫۷۳ ۱۹۷٫۳۴۶ ارتفاع (Height)

 

 

Refrences

آقای سربزه، م. ۱۳۷۳٫ تجزیه پایداری و تجزیه علیت عملکرد و صفات وابسته در تعداید از ژنوتیپ های اصلاح شده جو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، ۱۵۲ صفحه.

اهدایی، ب، نورمحمدی، ق. و والا، ع. ۱۳۷۳، حساسیت محیطی و تجزیه همبستگی عملکرد دانه و اجزاء و آن در ژنوتیپ های تتراپلوئید (دو روم) بومی خوزستان در شرایط مساعد و نامساعد، محیطی، مجله علمی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد هفدهم، صفحات ۳۱-۱۵٫

ساندر، پ. ۱۳۷۳٫ گسارش بی آبی، ترجمه محمدتقی زاده مطلق، مجله پیام یونسکو شمارع ۲۷۶٫

حسین پور، ط. ۱۳۸۲٫ تجزیه علیت صفات زراعی برای عملکرد دانه و کاه تحت شرایط کم آبیاری، مجله علمی کشاورزی، جلد ۲۶، شماره ۱٫

طباطبایی، ع. ۱۳۶۹٫ تعیین روند رشد و بررسی اثر رژ یم های مخمتلف آبیاری و میزان بذر بر عملکرد گندم پاییزه مجله علوم کشاورزی ایران. جلد ۱۷ ش ۳ و ۴٫

محمدی، م. ۱۳۷۷٫ گزارش نهایی بررسی همبستگی صفات زراعی با عملکرد دانه گندم در شرایط دیم، مرکز تحقیقات کشاورزی کهکیلویه و بویراحمد، شمارش ۲۳۲/۷۷، ۱۱ صفحه.

مقدم، م. بصیرت، م.، رحیمزاده خوبیی، ف، وم، شکیبا. ۱۳۷۲٫ تجزیه علیت عملکرد دانه، اجزای آن و برخی صفات مورفولوژیک در گندم پاییزه، مجله دانش کشاورزی، جلد ۴، شماره های ۲ و ۱، صفحات ۷۳-۴۸، دانشگاه تبریز.

 

Braun , H., W.H.Pfeiffer, and W.G. Pollmer . 1992 . nvironments for Selecting Widely adapted spring Wheat. CROP SCi., 32 :1420 – 1427

Daniels , M B- and Scott, H.D . (1991) Water use efficiency of double cropped Wheat and soybean. Agr.J,.83:564-570.

Darwink ,A . 1978 . Pattern of filling and grain production of Winter Wide rang of plant densities .neth . J. Agric Sci.26:383 – 393 .

Fischer , R-A.and Maurer , R. (1978) Drought resistance in Spring Wheat cultivars grain yield responses. AUS . J . Agris. Ris., 26:897-912 .

Femandez , G.C.j-1992 . Effective Selection Criterid for assessing Plant Stress tolerance . In: C.G -K-uo. Adaptation of food Crops to temperature and water Stress , Proceeding of an Interational Symposium . 13-18 August.

Grama, K. and murty, K.S (1997)Effect of soil moisture stress on tillering and grain yield in rice . Indian j. of Agri.Sci.61:! 98-200.

Hanchinal, R., Tandon, R.Y.P ., and Salmiath, P.M.1994. variation and adaptation of wheat varieties for heat tolerance in peninsular India . PP: 175 – 183.

Innes , P. and Blak (1981) . The effect of drought on water use and yield of two wheat genotypes. J -Agri. Sci., 96:603-610.

Mondal., A.B., Sadhu , D.P., Sarkar, D.P.S.1997. Correlation and path analysis in bread wheat environment and Ecology. 15 :3,537-539.

Munns, R.,Brady, C.J.and Bralow, E.W.R (1979)Solute accumulation in apex and leaves of wheat during water stress. Aus . J.Plant physiol 6: 379-389.

Tesfaye , T.,S- Tesfaye , G.Belay, E.Bechere , and , D. Mitiku . 1998 . Stability of performance of tetraploid wheat in the Ethiopion highland . Euphytica, 102:301-308.

 

Abstract:

The study of the effect of drought of drought Stress on for wheat variety in Iran shahr. Study the effect of drought stresson adaptation and seed yield ofour winter wheat varieties in iranshahr. Study the effect of drought stress on adaptation and seed yield of four winter wheat varieties in iranshahr. Four varieties of winter whesats wereun dor normal and dromal and drought stress in iranshahr . Expriment was conducted as splitlot in Randomized compeletly bluck design with three replications, studied tratements were : seed yield – Biological yield – plandt height weight of 1000 seeds – spike Studied trements were : seed yield – Biological yield – Biological yield – Plant heiht weight of 1000 seeds – spike length – Harvest inex – statical ANALYSIS Was used by instate and SAS and for separating Correlation compounds between variables path analysis was used . Results in dicated there is signinflcant differences in most of agronomic characters and seed yield and most yield in condition was due to chamran and good variety and aisi in drought stress harvest index yild biologic, and plant height had the highest effect on seed yield.

Key words : wheat – Drought stress — path analysis – Harvest indecces.

مطالعه اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و سطوح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت (سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز) در ژنوتیپهای مختلف سورگوم علوفه ایی

 

چکیده

چهار ژنوتیپ سورگوم علوفه ایی در دوره آبیاری نرمال و تنش در دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد فارس مورد بررسی قرار گرفت، آزمایش به صورت کرت های خرد شده، در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد، عامل آبیاری در کرت های اصلی و ژنوتیپها در کرتهای فرعی قرار گرفتند، کاشت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ روی پشته انجام شد، خطوط شامل ۸ خط به طول ۱۰ متر و به فواصل بین ردیف ۵۰ سانتی متر درنظر گرفته شدند، صفات ارزیابی شده، در طول دوره رشد عبارت بودند از: آنزیم های آنتی اکسیدانت سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و کاتالاز (CAT)، ماده خشک، ارتفاع گیاه، طول پانیکول، طول برگ، عرض برگ، تعداد خوشه چه در واحد سطح، تعداد برگ در گیاه، هدایت الکتریکی برگ (پایداری غشاء سیتوپلاسمی) محتوی رطوبت نسبی برگ (RWC) نتایج بدست آمده نشان داد که سطوح مختلف فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت sod و cat تحت تأثیر تنش خشکی قرار نمی گیرند و در مورد سورگوم معیار متناسبی برای انتخاب ارقام به خشکی نیستند در مورد طول پانیکول اختلاف معنی داری بین سطوح تنش و ژنوتیپهای مختلف وجود دارد همچنین تفاوت معنی داری در مورد ماده خشک – تعداد سنبله در واحد سطح – عرض برگ – تعداد برگ در گیاه – و پایداری غشاء سیتوپلاسمی در همگی ژنوتپیها به چشم می خورد.

 

واژه های کلیدی: سورگوم علوفه ایی – تنش خشکی – آنزیم آنتی اکسیدانت – سوپر اکسید دیسموتاز – کاتالاز – محتوی رطوبت نسبی برگ پایداری غشاء سیتوپلاسمی.

مقدمه

سورگوم (sorghum biocolor L) گیاهی است از تیره غلات (Gramineae)، سطح زیر کشت این گیاه در جهان ۵۰ میلیون هکتار است و در کشور ما ۰۰۰/۳۰ هکتار می باشد و بیشترین منطقه زیر کشت در استان های فارس و خوزستان می باشد. (فاو ۱۹۹۹).

ریشه های این گیاه افشان بوده و سیستم ریشه ایی گسترده آن به گیاه اجازه می دهد که بیش از نیمی از این گیاه دارای نیاز آبی خود را در عمق ۶۰ سانتی متری مرتفع نماید (دهقانی ۱۳۷۵).

با توجه به اینکه سالیانه هزینه های زیادی صرف تحقیقات برروی خشکی در گیاهان زراعی می شود ولی نتایج این تحقیقات نشان می دهد که تا کنون روش های ساده کم هزینه و سریع معرفی نشده اند، به طوری که روش های لازم جهت شناسایی ارقام مقاوم به خشکی در این روش ها وجود ندارد، در صورتیکه بتوان ارقام سوگوم مقاوم به خشکی را با روش های ساده و هزینه های اندک شناسایی نمود. می توان گام مثبتی در جهت ارتقای خدمات کشاورزی برداشت، به طور کلی خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید زراعی در مناطق کم آب می باشد، از این رو انتخاب ارقامی که در شرایط تنش دارای عملکرد بالایی باشند بسیار حائز اهمیت است، از آنجایی که میزان پراکسید هیدروژن می تواند منجر به صدمات اکسید ایتو و نابودی ساخت و ساز سلولی شود، کاتالاز – گلوتاتیون – پراکسیداز – سوپر دیسموتاز قادر به سم زدایی و از بین بردن پراکسید هیدروژن خواهند بود صورتیکه بتوان سطح فعالیت این آنزیم را در گیاه سورگوم اندازه گیری نمود می توان از این معیار بسیار مهم در جهت شناسایی ارقام مقاوم به خشکی بهره گرفت. تحقیقات نشان داده که در گیاهان زراعی تحت تاثیر تنش های مختلف سطح رادیکالهای آزاد پراکسید افزایش می یابند، به همین منظور در این مطالعه تاثیر  تنش خشکی برروی خصوصیات آگرونومیکی، فیزیولوژیکی، و بیوشیمیایی سورگوم علوفه ایی بررسی شدند.

 

اهداف تحقیق:

۱-تعیین مقادیر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت به عنوان آنزیم های ضد تنش

۲-امکان انتخاب به منظور بررسی ارتقاء سطح فعالیت این آنزیم ها در جهت افزایش توان گیاه در جلوگیری از اثرات تخریبی در گیاهان سورگوم تنش دیده.

۳-امکان شناسایی ارقام با پتانسیل بالای علوفه و سطوح بالای آنزیم های ضد تنش

واکنش گیاهان در برابر تنش خشکی یک پدیده پیچیده است که باعث بروز درگیری پلی آمین های سنتز می شود و تحقیقات اخیر نشان می دهند که SOD تنظیم کننده پروتئین هایی هستند که عملکرد آنها نامعلوم است (کاپلان و همکاران ۱۹۹۰)

همچنین خشکی باعث بسته شده شکاف های تنفسی می شود و در نتیجه باعث کاهش دسترسی Co2 برای فتوسنتز می گردد که می تواند باعث انحراف الکترون در سیستم نوری گردید. بنابراین مکانیسم هایی که باعث کاه شتنش اکسیداتیو می شوند ممکن است در نقش ثانویه در مقاومت به خشکی ظاهر شوند (پائولو و همکاران ۱۹۹۲). (مالان ۱۹۹۰) در مطالعات خود به این نتیجه رسید که مقاومت نسبت به خشکی وابسته به افزایش Zn-CU و فعالیت گلوتاتیون ردوکتاز می باشد.

تلتالیون (۱۹۸۴) گزارش نمود که SODها مهمترین ترکیبات دفاعی مکانیکی سلولها در برابر صدمات ناشی از O2 و پراکسید هیدروژن می باشند.

تنش های محیطی به طور مختلف بر گیاهان تاثیر می گذارند، که متداولترین آنها تغییر توازن حالت گیاه می باشد، دستیابی به آب به واسطه نقش بیولوژیکی آن به عنوان یک حلال و نیز نقش آن در انتقال مواد، حائز اهمیت است. (اصغری ۱۳۸۱).

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گیاهان نقش حفاظتی را به عهده دارد، SOD یک آنزیم ضد اکسیداتیو، می باشد، که جهش آنیونهای سوپراکسید بسیار فعال و تبدیل آن به O2 و انواع کم فعالیت H2O2 را کاتالیز می کند. آزمایشات مختلف نشان می دهند که تاثیر منفی انواع تنشهای محیطی حداقل تا حدودی به خاطر تولید انواع اکسیژنهای فعال و یا عدم وجود سیستمی که در برابر آنها مقاومت کند. رادیکال سوپراکسید در سطح غشایی بیشتر ارگانهای سلولها، پروتئین ها لیپیدها و DNA تجمع می گردد که در نتیجه مرگ سلولی را به همراه خواهد داشت، گیاهان یک آنزیم آنتی اکسیدانتی برای از بین بردن فعالیت زیاد این اکسیژنهای فعال دارند (جوز و میت و همکاران ۱۹۹۰).

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گیاهان با به کار بردن علفکشهایی نظیر پاراکوت، افزایش غلظت SOD در آتمسفر، تنشس خشکی و یا قرار دادن در غلظت بالایی از روی و منیزیم افزایش می یابد (اوکدا ۱۹۹۷).

همچنین یافته ها بیان می کند که کاهش در سمیت O2 یک سیستم دفاعی بسیار مهم در برابر استرس اکسیدی است. بنابراین نقش تکنیک سنجش سوپراکسید دیسموتاز در فهم فیزیولوژی گیاهان بسیار مهم است تراکم H2O2 در گیاهان زراعی بسیار زیان آور است چرا که می تواند منجر به صدمات اکسیداتیو و نابودی کار سوخت و ساز شود. (اوکدا و همکاران ۱۹۹۰).

در گیاهان زراعی پراکسید هیدروژن توسط آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز سم زدایی می شود، کاتالاز  از سلولها در برابر پراکسید هیدروژن تولید شده محافظت می کند. و برای برخی از انواع سلولها تحت شرائط طبیعی الزامی بوده و نقش مهمی در کسب مقاومت در برابر تنش اکسایش تطبیقی سلولها بازی می کند، یافته های شیمیایی نشان می دهند که کاتالاز در سلولهای گیاهی تنها در پراکسی زوم مستقر می باشد، و به احتمال زیاد کاتالاز در این دو اندامک تخریب H2O2 تولید شده از فعالیت اکسیدازهای فلاوین را کاتالیز می کند. کاتالاز آنزیمی است که از یونهای فلزی به عنوان کوفاکتور استفاده می کند. (پراساو ۱۹۹۴). پراکسیداز و کاتالاز در چندین سیکل فیزیولوژیکی شامل پاسخ به تنشهای زنده و غیر زنده یافت می شوند، در نتیجه تحت تاثیر تنش های محیطی محصولات واسطه ایی از قبیل OH، O2 و H2O2 افزایش می یابند (راو و همکاران ۱۹۹۶). ژنوتیپهایی با میزان LAI بالا و قابلیت نگهداری LAI در طول فرایند پرشدن دانه ژنوتیپ هایی هستند با خصوصیاتی که مسلماً برای تحمل به خشکی دارای اهمیت می باشند به طوریکه شاخص سطح برگ حساس ترین خصوصیت رشد رویشی به کمبود آب می باشد (فرناندز ۱۹۹۷).

واکنش های انواع نیمه فعال رادیکالهای آزاد اکسیژن در فرآیند تخریبی یا آسیب دیدگی مانند پیری نقش دارند (هارمن ۱۹۹۵) گلو تاتیون پراکسید از کاهش پراکسید هیدروژن را با استفاده از کلوتاتیون احیاء شده کاتالیز می کند و از سلولها در برابر آسیب های ناشی از اکسایش حفاظت می کند. در واقع مکانیسم گلوتاتیون یک مکانیسم دفاعی محسوب می شود. (استربامر ۱۹۹۶).

افزایش فعالیت گلوتاتیون در پنبه و گندم که در معرض تنش خشکی قرار گرفته اند نشان می دهد که همزمان با تولید H2O2 این افزاشی می تواند منجر به جذب الکترونهای فردوکسین توسط NADP گردد و در نتیجه میزان تولید سوپراکسید کاهش می یابد (سمیرناف ۱۹۹۰).

یک همبستگی کاملاً معنی دار بین میزان آب نسبی برگ، پتانسیل آب برگ، و مقاومت در برابر انتشار آب برگ در مقاومت به خشکی وجود دارد (واتسون ۲۰۰۳). به طوری که جونز و ترنر و مورگان (۱۹۸۴) گزارش نمودند که روند رشد، عملکرد و ارتفاع گیاه تحت شرائط تنش خشکی کاهش چشمگیری نشان می دهند.

سورگوم گیاهی است که دارای قابلیت تنظیم اسمزی بالایی می باشد به نحوی که گیاه را قادر می سازد که شرایط نامساعد محیطی را تحمل نماید (جونز و همکاران ۱۹۹۲).

همچنین یکسری خصوصیات آناتومیکی مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی این گیاه را قادر می سازد که شرایط خشکی و کم آبی را تحمل کند. (جوردن و همکاران ۱۹۸۳).

جونز و ترنر (۱۹۹۵) گزارش نمودند که محتوی رطوبت نسبی برگ یک عامل مهم در گیاه سورگوم و گندم برای مقابله با تنش خشکی میباشد این محققین همچنین به وجود اختلاف بین ژنوتیپ های سورگوم در تنظیم اسمزی و قدرت انعطاف پذیری غشای سلولیشان در شرایط تنش خشکی اشاره نمودند.

صفا و همکاران (۲۰۰۳) مشاهده نمودند که در ژنوتیپ های مختلف سورگوم که تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفتند اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های مختلف از نظر پایداری غشای سیتوپلاسمی وجود دارد. هرچقدر میزان آب نسبی برگ بالاتر باشد گیاه دارای تحمل بیشتری به تنش خشکی می باشد، معمولاً مقدار سوپراکسید تولید شده به دنبال تنش های محیطی باید افزایش یابد که وابسته به تعداد بازده انتقال الکترون تیلاکوئیدها یعنی ظرفیت ضداکسایش غشاءها و تراوش الکترون به سوی آنزیمهای ضد اکسایشی می باشد (ناواری ۲۰۰۱).

استفاده از ترکیبات بازدارنده انتقال مانند دی کلرومتیل اوره نشان داده اند که فتوسیستم (I) در تولید سوپراکسیدها دخالت دارد به طوری که اغلب سوپراکسیدها توسط فتوسیستم I در گیاه ساخته می شوند (ناوراری ۲۰۰۱).

مواد و روش ها: این پژوهش در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد فارس انجام گردید.

این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید، تیمار آبیاری در دو سطح به عنوان اصلی و چهار ژنوتیپ سورگوم علوفه ایی (KS1-KS2-KS3-KS4) به عنوان عوامل فرعی منظور گردیدند.

در مرحله گلدهی تعداد ۱۰ برگ از هر ژنوتیپ در هر کرت برداشت و در آزمایشگاه با آب مقطر شستشو داده شد، بلافاصله در بافر فسفات تریس ۱۶/۰ مولار با (۵/۷=PH) وارد، خرد و هموژن گردید. سپس اجازه داده شد که حجم مشابه از همان بافر حاوی دیجیوتونین و آنزیم هضم کننده، فرایند هضم غشاء و دیواره، سلول انجام شود. مقدار آنزیم گلوتاتیون با استفاده از روش پاگلیا (۱۹۸۷) اندازه گیری گردید بدین صورت که عصاره استخراجی به محلول بافر حاوی فسفات منوپتاسیک ۵۶/۰ مول (۷=PH) همراه ۲/۱ میلی مول EDTA و یک میلی مول NaNo3 و ۲/۰ میلی مول از NADPH وارد شد. سپس ۲/۰ میلی لیتر گلوتاتیون احیاء به همراه ۱/۰ مول آب اکسیژنه اضافه گردید. بلافاصله میزان اکسیداسیون NADPH از طریق تعیین مقدار جذب در ۳۴۰ نانومتر در OC30 توسط دستگاه اسپکتروفتومتر Shimadzu (مدل u-100z) اندازه گیری گردید.

همزمان یک محلول بلانک حاوی تمام موارد فوق بدون حضور عصاره استخراجی برای تصحیح و حذف خطاهای احتمالی مورد استفاده قرار گرفت. یک واحد از فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز معادل مقدار آـنزیمی که بتواند یک میکرومول از سوبسترا (NADPH) را در یک دقیقه کاتالیز کند در نظر گرفته شده است. برای استاندارد شدن از نمونه آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز استاندارد استفاده شده برای اندازه گیری آنزیم SOD محلول زمینه باتریس (Tris/base) حاوی فسفات دی سدیک (PH=7.2) به همراه ۳/۱ میلی مول EDTA و ۱/۰ میلی مول کربنات مونوسدیک تهیه و از اپی نفرین با غلظت ۲۵/۰ میلی مول به عنوان سوبسترا استفاده شد و سپس مجموعه عصاره به آنها اضافه و تغییرات جذب نوری حاصل از اکسیداسیون اپی نفرین اندازه گیری و به عنوان فعالیت آنزیمی ارزیابی شد. از آنزیم استاندارد و خالص برای استاندارد کردن نتایج استفاده گردید که واحد آن قادر به اکسیداسیون ۵/۰ میل مول اپی نفرین در یک دقیقه باشد.

آزمایش سنجش فعالیت کاتالاز بر اساس روش پاگلیا (۱۹۸۷) انجام گردید. در این روش شدت واکنش جذب آب اکسیژنه به عنوان سوبسترا ارزیابی شد. بافر زمینه برای کار، حاوی ۱۷/۰ میلی مول فسفات دی سدیک (PH=7.5) همراه ۱۵/۰ مول EDTA، و ۱۱/۰ میلی مول کلرید منیزیوم بود.

صفات مختلف مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مربوط به اجزاء عملکرد عبارت بودند از: ارتفاع گیاه – طول پانیکول – طول برگ – عرض برگ – تعداد برگ در بوته – تعداد پنجه در متر مر بع – تعداد پنجه در گیاه – ماده خشک. بذور به صورت نواری روی ردیف ها کاشته شدند و عملیات تنک در مرحله ۷-۵ برگی انجام گرفت. برای اندازه گیری صفات فوق قبل از برداشت ۱۰ بوته به طور تصادفی برداشت گردیده اندازه گیری شده و میانگین آنها به دست آمد برای اندازه گیری ماده خشک در گیاهان انتخاب شده برگ ها و ساقه ها را جدا کرده و در دمای ۸۰ به مدت ۲۴ ساعت خشک کرده سپس با دقت اندازه گیری گردید. داده های بدست آمده در برنامه نرم افزاری MSTACT تجزیه گردید.

نتایج و بحث:

SOD (آنزیم سوپراکسید دیسموتاز):

همانطور که در جدول شماره ۱ دیده می شود بین دوره های مختلف آبیاری از نظر مقدار آنزیم SOD تفاوت معنی داری وجود ندارد به عبارت دیگر در
دوره های آبیاری نرمال و تنش نمی توان شاهد افزایش یا کاهش معنی دار مقدار این آنزیم بود همچنین اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر مقدار این آنزیم به چشم نمی خورد و چنانچه در مقایسه میانگین ها ملاحظه می شود (جدول ۴) علیرغم اینکه بین دوره های آبیاری نرمال و تنش تفاوت معنی داری ملاحظه نمی گردد ولی اختلاف محسوس را بین اعداد می توان شاهد بود و در حقیقت در دوره تنش مقدار آنزیم SOD بیشتر از آن در دوره آبیاری شاهد است و از این مطلب می توان استنباط نمود که چنانچه دوره تنش طولانی تر گردد احتمال دارد تفاوت آماری کاملاً معنی دار شود. حبیبی و همکاران (۱۳۸۱) نشان دادند که اختلاف معنی داری بین تیمارهای آبیاری از لحاظ سطح فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در مورد گیاه آفتابگردان آجیلی وجود دارد، بر طبق جدول ۴ ملاحظه می گردد که بیشترین مقدار آنزیم SOD در مورد ژنوتیپ ۴KS در دوره تنش دارای بیشترین مقدار آنزیم است.

اصغری و ابراهیم زاده (۱۳۸۱) نشان دادند که افزایش آنزیم های پراکسیداز می تواند نتیجه حساستر بودن تنفش نوری در مراحل رشد و نمو گیاهان در تنش خشکی باشد.

هنگامی که گیاهان در معرض تنش خشکی قرار می گیرند بسته شدن روزنه ها منجر به محدودیت در ورود CO2 به داخل گیاه شده که با تشکیل اکسیژن فعال توأم می گردد، در اینجا مکانیسم هایی مانند وجود آنزیم های اکسیداتیو مثل SOD یک نقش ثانویه را در تحمل به خشکی و در گیاهان بازی می کنند. فعالیت SOD در تحمل به خشکی به عنوان معیاری برای انتخاب ارقام گوجه فرنگی نشان می دهد که این موضوع را می توان در مورد سایر گیاهان بسط داد. (آساد ۱۹۹۹).

کاتالاز (catalas): همانظور که در مورد آنزیم کاتالاز در جدول شماره ۲ ملاحظه می گردد. بین سطوح آبیاری نرمال و تنش تفاوت معنی داری از نظر این آنزیم ملاحظه نمی شود همچنین بین ژنوتیپها نیز از لحاظ این آنزیم اختلاف معنی دار نیست ولی مسئله قابل توجه در اینجا این است که ژنوتیپ شماره ۳ و ۴ به طور محسوسی دارای مقاومت بیشتری از این آنزیم نسبت به دو ژنوتیپ دیگر هستند. و بر طبق جدول ۴ بیشترین مقدار آنزیم کاتالاز به اثر متقابل دوره تنش ژنوتیپ شماره ۳ مربوط می گردد. حبیبی و همکاران (۱۳۸۱) با مطالعه اثرات سطوح تنش بر فعالیت آنزیم کاتالاز در آفتابگردان به این نتیجه رسیدند که بین تیمارهای آبیاری در سطح ۰۱/۰ اختلاف معنی داری وجود ندارد. همچنین در بین ارقام تفاوت معنی داری از لحاظ این آنزیم دیده نشد. طبق نتایج موجود به نظر میرسد برای انتخاب ارقام یا ژنوتیپهای مقاوم نسبت به خشکی از لحاظ آنزیم کاتالاز هم سطح تنش و هم نوع ژنوتیپ دارای اهمیت است. جگتاب و بهارگاوا (۱۹۹۵) به این نتیجه رسیدند که یک مکانیسم دفاعی مرتبط به آنزیم آنتی اکسیدانت در سورگوم وجود دارد که قادر به پایین آوردن رادیکال های آزاد اکسیژن در شرایط تنش خشکی می باشد که در ژنوتیپ های مقاوم دیده می شود.

ماده خشک: در جدول شماره ۲ تفاوت معنی داری برای ماده خشک در سطوح تنش، ژنوتیپ، و اثر متقابل ژنوتیپ تنش ملاحظه نمی شود، بدین معنا که تنش وارد شده نتوانسته تاثیر معنی داری را بر ماده خشک گیاه وارد نماید و یا اینکه ژنوتیپها توانسته اند ماده خشک خود را تامین و جبران نمایند. معاونی (۱۳۸۱) با مطالعه اثرات تنش خشکی و بالانس آبی در سورگوم علوفه ایی به این نتیجه رسید که اثرات تنش آبی روی گیاه سورگوم بستگی به القاء آن در مرحله فنولوژیکی دارد و چنانکه در مرحله رشد طولی ساقه اعمال شود عملکرد بیوماس ۰۳۶/۰ نسبت به شاهد کاهش می یابد، و مراحل بعدی حساسیت کمتری نسبت به تنش آبی نشان می دهد، وی همچنین به این نتیجه رسید که برای کاهش چشمگیر محصول سورگوم باید رطوبت موجود در خاک به زیر نقطه پژمردگی برسد، و چنانچه تنش خشکی بعد از مرحله رشد سریع اعمال شود تاثیر چشمگیری بر عملکرد ندارد.

ارتفاع گیاه: در جدول شماره ۲ تفاوت معنی داری برای ارتفاع گیاه در سطوح تنش مشاهده نمی شود، لیکن ژنوتیپها در سطح احتمال ۰۵/۰ با یکدیگر اختلاف دارند، همچنین اثر متقابل ژنوتیپ تنش در سطح ۰۵/۰ معنی دار است، همانطور که در جدول ۵ ملاحظه می شود بیشترین مقدار ارتفاع بوته مربوط به ژنوتیپ ks4 و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ ks2 است. (معاونی، ۱۳۸۲) با بررسی کشت گیاه سورگوم در دوره های مختلف آبیاری به این نتیجه رسید که تاثیر دور آبیاری در ارتفاع گیاه معنی دار بوده و بالاترین ارتفاع ساقه در شرایط آبیاری ۴ روز یکبار ملاحظه می شود.

تنش خشکی بر عملکرد گیاه اثرات وسیعی دارد و مهمترین اثر تنش خشکی بر گیاه کاهش سرعت رشد و نمو کاهش ارتفاع ساقه و کاهش رشد برگ ها می باشد (چابوک ۱۳۷۵).

طول پانیکول: در جدول شماره ۲ تفاوت معنی داری برای طول پانیکول در سطوح تنش در سطح ۰۵/۰ ملاحظه می شود، همچنین بین ژنوتیپها نیز در سطح ۰۵/۰ تفاوت معنی دار است ولیکن اثر متقابل ژنوتیپ تنش اختلاف معنی داری ندارد، بیشترین طول پانیکول در سطوح آبیاری نرمال ملاحظه می گردد که البته کاملاً طبیعی است و کمترین میانگین ها مربوط به سطوح تنش است و این موضوع نشاندهنده کوچکتر شدن طول پانیکول در شرائط تنش است، بیشترین میانگین طول سنبله مربوط به ژنوتیپهای ks3 و ks4 و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ ks است (جدول ۶).

طول برگ: چنانکه در جدول ۲ ملاحظه می گردد برای طول برگ در سطوح تنش، ژنوتیپ ها و اثر متقابل آن ها تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود، بنابراین طول برگ تحت سطح تنش قرار نگرفته و ژنوتیپها توانسته اند اختلالات احتمالی را که بر طول برگ وارد می شود جبران یا ترمیم نمایند.

افزایش طول برگ و سرعت توسعه برگ ها رابطه مستقیمی با کمبود آن در خاک دارد و می تواند یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت رطوبتی خاک باشد (سیواکومار و همکاران ۱۹۷۱).

عرض برگ: در جدول ۳ برای عرض برگ ژنوتیپها در سطح احتمال ۰۱/۰ تفاوت معنی داری دیده می شود ولیکن سطوح تنش نتوانسته اثر معنی داری را بر عرض برگ ژنوتیپها القاء کند. عرض برگ نیز تحت تاثیر سطح تنش قرار نمی گیرد و یا اینکه مکانیسم های داخل گیاه سورگوم به سرعت بهبود پیدا می کند، بنابراین تفاوتهای معنی دار بین ژنوتیپها کاملاً مربوط به اثرات ژنتیکی می شود. سید (۱۳۷۸)، نشان داد که طول و عرض برگها نسبت به شدت جذب خالص به مقدار بیشتری تحت تاثیر تنش خشکی قرار می گیرند.

تعداد برگ در بوته: جدول ۶ نشان می دهد از نظر تعداد برگ در بوته بین ژنوتیپ ها در سطح ۰۵/۰ تفاوت معنی دار وجود دارد ولی بین سطوح تنش و اثر متقابل تنش ژنوتیپ اختلاف معنی داری ملاحظه نمی گردد.

گسترش سطح برگ یکی از ملاکهای مهم در بررسی تنش خشکی در گیاه است و سرعت رشد و توسعه برگها با کمبود رطوبت در خاک رابطه مستقیم دارد (سیواکومار و همکاران ۱۹۷۹).

معاونی (۱۳۸۲) با مطالعه اثر تنش آبی در سورگوم علوفه ایی به این نتیجه رسید که تعداد برگهای هر بوته در سطح آبیاری ۴-۷-۱۰- روز با یکدیگر تفاوت معنی دارد. همچنین بین اثرات متقابل رقم و تراکم از نظر تعداد برگ در گیاه تفاوت در سطح ۰۵/۰ معنی دار بود.

تعداد پانیکول در متر مربع: چنانچه در جدول ۳ ملاحظه می گردد برای تعداد پانیکول در واحد سطح بین ژنوتیپها تفاوت کاملاً معنی داری در سطح ۰۱/۰ وجود دارد، جدول ۶ نشان می دهد که ژنوتیپ ks4 بیشترین تعداد پانیکول را در بین سایر ژنوتیپها دارا است، از طرفی تفاوت معنی داری بین سطوح آبیاری نرمال و تنش ملاحظه نمی گردد و.لی به طور محسوسی ملاحظه می گردد که در دوره آبیاری نرمال بیشترین تعداد خوشه چه وجود دارد.

تعداد پنجه در متر مربع: همانطور که در جدول شماره (۳) ملاحظه می گردد تعداد پنجه در واحد سطح تحت تأثیر سطوح آبیاری و تنش قرار نمی گیرد ولی بین ژنوتیپها در سطح ۱% اختلاف معنی دار است که بدین معنی است که به احتمال قوی گیاه سورگوم دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی برای تولید پنجه در شرایط خشکی بوده و قادر به جبران تعداد پنجه ها می باشد و تعداد پنجه ها تحت تاثیر اثرات ژنتیکی مربوط به ژنوتیپها می باشد، در جدول شماره ملاحظه می گردد که بیشترین تعداد پنجه مربوط به ژنوتیپ ۳KS و ۴۴KS
می باشد، همچنین تعداد پنجه در متر مربع تحت تاثیر اثرات متقابل دوره تنش ژنوتیپ قرار می گیرد.

تعداد پنجه در گیاه: تعداد پنجه در گیاه تاثیر سطوح آبیاری قرار نمی گیرد ولی به نوع ژنوتیپ سورگوم بستگی دارد و همانطور که ملاحظه می گردد در ژنوتیپ ۳KS و ۴KS به ترتیب از سایر ژنوتیپها بیشتر است این مسئله نشانگر این است که تعداد پنجه گیاه به شدت تحت تاثیر عوامل ژنتیکی است، در مورد ژنوتیپ ۴KS تعداد پنجه بیشتر از سایر ژنوتیپها است و این مسئله بیشتر بودن تعداد پنجه در متر مربع را در این مورد این ژنوتیپ همانطور که اشاره شد را توجیه می کند (جدول ۶).

نتیجه گیری نهائی

بر اساس نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری بین سطوح مختلف تنش و آبیاری نرمال از نظر مقدار آنزیم های آنتی اکسیدانت SOD و CAT وجود ندارد، علیرغم این مسئله با توجه به اینکه مقدار آنزیم SOD در ژنوتیپ KS4 به طور محسوسی نسبت به سایر ژنوتیپها بالاتر است، این ژنوتیپ در اثر متقابل سطح ابیاری شاهد دارای بیشترین مقدار آنزیم SOD است به نظر میرسد که در درجه اول اثرات این آنزیم بیشتر تحت تاثیر ژنوتیپ قرار می گیرد و دوم آنکه بهتر است برای بررسی دقیق تر اثرات تنش بر سطح SOD و CAT سطح تنش را به نسبت بالاتری افزایش دهیم در ژنوتیپها شاهد مقدار پایینی از آنزیم SOD و پایین ترین مقدار آنزیم CAT هستیم همچنین ارتفاع گیاه و طول پانیکول تحت تاثیر اثرات ناشی از تنش قرار می گیرند، در حالی که ماده خشک تحت تاثیر تنش اعمال شده قرار نمی گیرد و این مطلب نشاندهنده آن است که ژنوتیپهای سورگوم قادر به جبران تلفات ماده خشک بوده اند و انعطاف پذیری زیادی را از این نظر از خود نشان داده اند. لازم به ذکر است که ژنوتیپ ۴KS علاوه بر اینکه دارای بیشترین تعداد پانیکول در واحد سطح می باشد، دارای بیشترین ارتفاع گیاه، بیشترین تعداد پنجه در گیاه و واحد سطح، می باشد بنابراین به نظر می رسد که این ژنوتیپ در رقابت با سایر ژنوتیپها برتری داشته باشد، از طرفی علیرغم معنی دار نبودن آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بین ژنوتیپها ولی باز می توان شاهد افزایش مقدار آنزیم SOD نسبت به سایر ژنوتیپها بود و به نظر می رسد که اعمال تنش های آبی بیشتر بتوان برتری معنی دار این ژنوتیپ را نسبت به سایر ژنوتیپ از لحاظ آنزیم SOD نشان داد و بتوان این ژنوتپ را در برنامه های اصلاحی از نظر مقاوم بودن نسبت به خشکی وارد نمود.

 

جدول ۱٫ نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در آزمایشگاه داده های جحدول میانگین مربعات می باشد.

محتوی رطوبت نسبی برگ % هدایت الکتریکی غشاء سیتوپلاسمی آنزیم کاتالاز

 

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

 

درجه ازادی منابع تغییرات
Prob F MS Prob F MS Prob F MS Prob F MS    
  ۴٫۱۲ ۰٫۰۰۴ N.S ۱٫۵۴ ۱۲۶۹٫۵۰۰   ۰٫۳۵۰۷ ۴۷۰٫۸۰۷   ۰٫۶۲۳۵ ۸۳۱۸۸٫۶ ۲ تکرار
N.s ۰٫۲۳ ۲٫۴۸ N.S ۵٫۱۶ ۴۲۴۰٫۰۴ N.s ۰٫۱۹۸۲ ۲۶۶٫۱۴۷ N.s ۰٫۵۵۴۰ ۷۳۹۲۶٫۰۰ ۱ تنش
    ۰٫۰۰۱     ۸۲۰٫۶۶۷     ۱۳۴۲٫۶۱۸     ۱۳۳۴۲۹٫۰ ۲ خطای (a)
N.s ۱٫۸۷ ۰٫۰۰۳ * ۴٫۱۶ ۷۱۲۹٫۷ N.s ۱٫۳۲۸۷ ۹۰۴٫۸۲۲ N.s ۰٫۲۶۷۲ ۱۲۱۴۳٫۲۲ ۳ ژنوتیپ
N.s ۱٫۴۸ ۰٫۰۰۲     ۱۲۴۰٫۰۴   ۰٫۶۱۱۹ ۴۱۶٫۶۹۰   ۰٫۴۰۰۹ ۱۸۲۱۷٫۶۶۷ ۳ ژنوتیپ تنش
                      ۴۵۴۴۱٫۴۰۳ ۱۲ خطای (b)
                          کل

 

* معنی دار در سطح ۵ درصد، ** معنی دار در سطح ۱ درصد، ns معنی دار نمی باشد.

 

 

 

جدول ۲٫ نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در مزرعه، داده های متن جدول میانگین مربعات می باشند.

طول برگ طول پانکیول ارتفاع گیاه ماده خشک درجه آزادی منابع تغییرات
                           (cm)

Ms            F    (prob)

۱۸۶٫۲۶,     ۸٫۸۰

                           (cm)

Ms            F

۰٫۰۱۶        ۰٫۲۸۰۶

                           (cm)

Ms               F

۲۲۹۱۸٫۰۷      ۰٫۶۴۸۸

                       (gr/m2)

Ms            F    (prob)

۱۲۶۹٫۵

Df

۲

تکرار
۸۷٫۱۷۳      ۴۰۱۲۲۴ n.s ۴٫۰۰۲         ۶۹٫۰۹۳۵ ۱۰۲۶۸۹٫۳۸۶  ۹۰۷۳ ۴۲۴۰٫۰۴۲,  ۵٫۱۶    N.S ۱ تنش
۲۱۱۴۶ ۰٫۰۵۸ ۳۵۳۲۱٫۵۲۰ ۸۲۰٫۶۶۷ ۲ خطای (a)
۳۲۷٫۲۰۶      ۰٫۵۴۴   n.s ۵٫۷۶۶          ۴٫۶۴۳۹ ۱۲۲۵۵۸٫۵۵۸   ۳٫۸۲*۵۹ ۷۱۲۹٫۷۰۸    ۴۱۶۴۳ ۳ ژنوتیپ
۱۳۴٫۷۵۵       ۰٫۲۲     ns ۱٫۰۵۸          ۰٫۸۵۹ ۳۲۰۳۴٫۲۳۰

۱۱۷۳۶۳٫۸۳۵    ۳٫۶۶ **

۱۲۴۰٫۰۴۲     ۰٫۷۲۴۳ ۳ ژنوتیپ  تنش
۶۰۱٫۰۷ ۱٫۲۴۲ ۳۲۰۳۴٫۲۳۰ ۱۷۱۲٫۰۸۳ ۱۲ خطای (b)
        ۲۳ کل

جدول ۳٫ نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در مزرعه، داده های جدول میانگین مربعات می باشد

تعداد برگ روی گیاه عرض برگ تعداد سنبله در واحد سطح درجه آزادی

DF

منابع تغییرات
prob F MS prob F MS prob F MS
  ۱٫۱۵۵۶ ۴٫۲۸۲   ۰٫۰۲۹۶ ۰٫۰۰۹   ۰٫۳۵۹۳ ۸٫۱۹۸ ۲ تکرار
N.S ۰٫۱۴۵۷ ۰٫۵۴۰ N.S ۰٫۰۷۶ ۰٫۰۷۶ N.S ۸٫۷۴۶۵ ۲۰۱٫۲۶۰ ۱ تنش
    ۳٫۷۰۵     ۰٫۲۹۱     ۲۳٫۰۱ ۲ خطای (a)
  ۴٫۳۹۶۹ ۱٫۸۹۶ ** ۸٫۴۶۹۷ ۱٫۶۹۹ ** ۱۱٫۹۲ ۲۱۹٫۶۶۷ ۳ ژنوتیپ
N.S ۲٫۳۳۵۱ ۱٫۰۰۷ N.S ۰٫۲۳۷۶ ۰٫۰۴۸ N.S ۳٫۰۲۵۱ ۵۵٫۷۳۳ ۳ ژنوتیپ  استرس
    ۰٫۴۳۱     ۰٫۲۰۱     ۱۸٫۴۲۴ ۱۲ خطای (b)
                  ۲۳ کل

* معنی دار در سطح ۵ درصد، ** معنی دار در سطح ۱ درصد، ns معنی دار نمی باشد.

 

جدول ۴ مقایسه میانگین مقدار صفات اندازه گیری شده آزمایشگاهی ژنوتیپ ها و اثرات متقابل ژنوتیپ در دوره های تنش

محتوی رطوبت نسبی برگ % پایداری غشاء سیتوپلاسمی کاتالاز سوپراکسیداز  
۰٫۵۶۲a ۱۴۹٫۵۸۳ab ۹۲٫۲۶۵a ۹۷۱٫۰۰۰a  

آبیاری ۷ روزه

۰٫۵۸۴a ۱۷۶٫۱۶۷a ۹۸۰٫۹۲۵a ۱۹۸۲٫۰۰۰a دوره تنش
۰٫۶۰۰a ۲۰۵٫۳۳۳a ۸۰٫۲۶۸a ۱۹۱۲٫۶۶۷a ژنوتیپ  ks1
۰٫۵۵۱a ۱۳۰٫۳۳۳b ۹۴٫۱۶۷a ۹۷۴٫۸۸۳a ژنوتیپ  ks2
۰٫۵۷۸a ۱۳۹٫۸۳۳b ۱۱۰٫۱۰۰a ۱۰۳۶٫۱۶۷a ژنوتیپ  ks3
۰٫۵۶۲a ۱۷۶٫۰۰۰a ۹۷٫۸۴۵a ۱۰۸۲٫۳۳۳a ژنوتیپ ks4
۰٫۵۹۷a ۱۷۹٫۳۳۳a ۶۷٫۵۳۶a ۹۸۹٫۳۳۳a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۱
۰٫۵۱۱a ۱۳۲٫۶۶۷a ۹۳٫۳۶۷a ۹۷۶٫۰۰۰a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۲
۰٫۵۷۷a ۱۳۵٫۳۳۳a ۱۰۳٫۵۰۰a ۹۵۷٫۶۶۷a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۳
۰٫۲۶۲a ۱۵۱٫۰۰۰a ۱۰۴٫۶۵۷a ۹۶۱٫۰۰۰a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۴
۰٫۶۰۴a ۲۳۱٫۳۳۳a ۹۳٫۰۰۰a ۱۰۳۶٫۰۰۰a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۱
۰٫۵۹۰a ۱۲۸٫۰۰۰a ۹۴٫۹۶۷a ۹۷۳٫۶۶۷a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۲
۰٫۵۷۹a ۱۴۴٫۳۳۳a ۱۱۶٫۷۰۰a ۱۱۱۴٫۶۶۷a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۳
۰٫۵۹۲a ۲۰۱٫۰۰۰a ۹۱٫۰۳۳a ۱۰۲۳٫۶۶۷a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۴

 

 

جدول ۵ مقایسه میانگین مقدار صفات اندازه گیری شده زراعی ژنوتیپ ها و اثرات متقابل ژنوتیپ در دوره های تنش

عرض برگ طول برگ طول گیاه ماده خشک آبیاری ۷ روزه
۵٫۲۹۴a ۴۶٫۰۳۵a ۲۶۳٫۹۳۳a ۵۹۶٫۶۶۷a دوره تنش
۵٫۴۰۷a ۴۹٫۸۴۷a ۱۳۳٫۱۰۹bc ۴۸٫۴۷۵a ژنوتیپ ks 1
۵٫۷۵۷a ۵۰٫۴۹۲a ۱۳۸٫۵۰۰bc ۶۶۱٫۲۰۰a ژنوتیپ ks 2
۵٫۵۰۷a ۴۰٫۳۹۷a ۱۰۴٫۴۵۲bc ۵۳۹٫۹۱۷a ژنوتیپ ks 3
۵٫۵۷۰a ۵۷٫۰۶۰a ۱۳۹٫۶۳۳b ۷۶۶٫۶۶۷a ژنوتیپ ks 4
۴٫۵۶۸a ۴۳٫۸۱۵a ۴۱۱٫۵۰۰a ۷۱۲٫۵۰۰a دوره تنش
۵٫۸۰۰a ۴۹٫۱۳۰a ۱۲۴٫۶۳۳c ۷۳۷٫۵۰۰a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۱
۵٫۳۳۷a ۴۴٫۹۳۷a ۱۱۹٫۵۶۷c ۵۴۳٫۳۳۳ab دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۲
۵٫۵۰۰a ۵۰٫۹۱۷a ۱۲۵٫۸۳۳c ۵۷۷٫۵۰۰ab دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۳
۵٫۵۴۰ab ۳۹٫۱۵۷a ۶۸۵٫۷۰۰a ۵۲۸٫۳۳۳ab دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۴
۵٫۷۱۳a ۵۱٫۸۵۳a ۱۵۲٫۳۶۷bc ۵۸۴٫۹۰۰ab دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۱
۵٫۶۷۷a ۳۵٫۸۵۷a ۸۹٫۳۳۸c ۵۳۶٫۵۰۰ab دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۲
۵٫۶۴۰a ۶۳٫۲۰۳a ۱۵۳٫۴۳۳bc ۹۵۵٫۸۳۳a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۳
۴٫۵۹۷ab ۴۸٫۴۷۳a ۱۳۷٫۳۰۰c ۸۹۶٫۶۶۷a دوره آبیاری اول  ژنوتیپ ۴

 

 

جدول ۶ مقایسه میانگین مقدار صفات اندازه گیری شده زراعی ژنوتیپ ها و اثرات متقابل ژنوتیپ در دوره های تنش

تعداد خوشجه در متر مربع تعداد پنجه در گیاه تعداد پنجه در متر مربع طول خوشه چه  
۵٫۳۷۵ab ۷٫۴۰۰a ۳۴٫۸۳۳a ۱۶٫۴۹۲b دوره تنش
۱۱٫۱۶۷a ۷٫۱۸۵a ۳۴٫۵۸۳a ۱۷٫۳۰۸a ژنوتیپ  ks 1
۴٫۶۶۷c ۶٫۷۶۷ab ۳۱٫۶۶۷ab ۱۵٫۶۸۳b ژنوتیپ ks 2
۷٫۹۱۷bc ۶٫۵۳۳ab ۳۰٫۷۵۰ab ۱۶٫۷۸۳ab ژنوتیپ ks 3
۳٫۵۸۳c ۷٫۷۰۰ab ۳۷٫۴۱۷a ۱۸٫۰۶۷a ژنوتیپ ks 4
۱۶٫۹۱۷a ۸٫۱۶۹a ۳۹٫۰۰۰a ۱۷٫۰۶۷ab دوره تنش
۲٫۰۰۰c ۷٫۲۰۰ab ۳۶٫۰۰۰ ۱۴٫۸۶۷a دوره آبیاری اول * ژنوتیپ ۱
۷٫۵۰۰b ۶٫۴۰۰c ۲۸٫۶۶۷c ۱۶٫۹۰۰a دوره آبیاری اول * ژنوتیپ ۲
۲٫۳۳۳c ۷٫۱۳۳ab ۳۷٫۰۰۰b ۱۷٫۴۰۰a دوره آبیاری اول * ژنوتیپ ۳
۹٫۶۶۷a ۸٫۸۶۷a ۳۷٫۶۶۷b ۱۶٫۸۰۰a دوره آبیاری اول * ژنوتیپ ۴
۷٫۳۳۳a ۶٫۳۳۳c ۹۷٫۳۰۸a ۱۶٫۵۰۰a دوره تنش

دوره آبیاری اول * ژنوتیپ ۱

۸٫۳۳۳a ۶٫۶۶۷c ۳۲٫۸۳۸b ۱۶٫۶۶۷a دوره تنش

دوره آبیاری اول * ژنوتیپ ۲

۴٫۳۳۳c ۸٫۲۶۷a ۳۷٫۸۳۳b ۱۸٫۷۳۳a دوره تنش

دوره آبیاری اول * ژنوتیپ ۳

۴٫۱۶۷c ۷٫۴۷۱ab ۴۰٫۳۳۳b ۱۷٫۳۳۳a دوره تنش

دوره آبیاری اول * ژنوتیپ ۴

 

سید. س. ۱۳۷۳٫ اثر خشکی بر بعضی از جنبه های فیزیولوژیک و زراعتی گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

حبیبی، د. وم. مشهدی اکبر بوجار، ۱۳۸۱٫ تعیین مقدار فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت به عنوان آنزیم های ضد استرس در ارقام مختلف آفتابگردان آجیلی.

معاونی. پ. ۱۳۸۲٫ مطالعه تأثیر دور آبیاری بر عملکرد برخی شاخص های فیزیولوژیک علوفه ایی، دانشگاه آزاد ایرانشهر.

چابوک. ب. ۱۳۷۵٫ ارزیابی شاخص های فیزیولوژیکی موثر در مقاومت به خشکی نخود سفید پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

– Alien , R.-D-, webb,R-P. and shake, S.A (1997). use oftransgenic Plants to study antioxidant defences. free Rad Biol. Med. 23,473 – ۴۷۹٫

-Bowler ,C.,Van Montagu Mand,lnze, D.I 992.superoxide dismirtase and stress tolerance-Aruni. Review of Plant Physiology and plant M olecular Biology43,S3-l 16(ISI).

Caplan,A.,B-clases,R.Dekeyser,and,M.van Mon!agu,1990. Salinity and drought stress in rice -In :the impact ofbioteclinology in agricu!ture(current Plant Science and biotechnology in a,vol dordrecht ;kluwer Academic. ..8,R, S- Sang wan, B.S sangwannorreel,eds,pp. 391 -402 agriculture .

– Ester bailor, H., Gebicki, J., Puhl, H. Jugens, G,, role of lipid proxidation and antioxidants in oxidation modification ofLDL , Free Radic Boil Med .(!992): 100,341 -390.

-Jagtap , V.,Bhargava S -, 1995 .variation in the antioxidant metabolism of drought tolerant and drought susceptible varieties of Sorghum bicolor (L ) Moeneh . exposed to high light, Low water and high temperature stress . J. Plant Physiol ,,145,195 -197.

– Jordan, w. R ., Dugas ,YR. W.A,, shouse .p J , 1983 . strategies for crop improvement for drought –prone regions Agricultural water Management ,7,2S1- 299.

Jones, M.M. Turner N.C,, 1995 .Accumulation of solutes in leaves of Sorghum and Sunflower in response towaterdeficits.PlantPhysiol.6I .122-126.

– Lutfor Rahman, S, M ., wayne A. Mackay . Texas, and Madallas, Texas Agricultural experiment station, Research and Extension center, 17360 coit Road, Dallas, tx75252 -6599, usae- mail address: L –rahman (a) tamu. edu.

-paglia, D . E- .valentine, W .N-(1967) studies on the quantitative and qualitive characterizatioli of Glutalion peroxidase .J . Lab . Med . 70 ; 158 -165.

۸-prasad , T.K.,M. D. Andcrson , B.A.Martin, and C .R-Stewart (1994) Evidence For chilling –Induced oxidative stress in maize seedling and a Regulator;’ rolo for Hydrogen per proxide -Plant Cell:65-74.

۹-Rao ,M .(1996) .induced changes in the antioxidant enzymes Plant Physiology . 110 : 125 -136 .

Seminioff,N .1990 .RoleofOlntationpioxidase in wheat and cotton. Plant Physiology. 114 : 1369 -1376

-Sivakumar, M-V.K. and R.H.Shaww (1979) Methods of growth analysis in Field grown Soybeans, Ann. Bot.42:213-222.

Safaa, H-,and T-W. Barger. 2003. Influence of water stress on selected physiological Respons of three Sorghum Genotypes Ital J .Agron -, 7, 1, 15 -22.

– Ukeda, T.,1991 -Abrupt increse in level of hydrogen peroxidase in leaves of winter wheat, Plant, Physiology .97: 1265-1267.

– Watson, M – 2003 -The correlation omong drought resistanes and leaf water potential. Academic.

Press . vol 2. New york.


Abstract

 

Four genotypes of forage sorghum were Studied in normal and Stress irrigation in fyraouz abad azad university . experiment was conducted as splitplot with Randomized completely block design with three replications . irrigation factor was in main plot and genotypes were in subplot planting date was in5 may2 .                                                

There were 8 rows aslongas 10 meter and space between rows was 50 cm . evaluated characters were : antioxidant enzymes( SOD ) and ( CAT ) , dry matter , punicule length , leaf length , leaf width , number of punicule in m2 , number of leaf in plant , cytoplasmic membran stability , relative water content . results showed that different levels of antioxidants enzymes ( sod and cat ) werent under effect of drought stress and in sorghum cant be known as a relevant indeccess for selection in drought  There is a significant difference bet ween stress levels and different genotypes , and also there is significant differences for dry matter – number of spikelet in m – leaf width number of leaf in plant – cytoplasmic membrane stability .

Keywords : Forage sorghum – Drought Stress – Anti oxidant – SuPer oxide desmutase – Catalase – Relative water content .  

اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-

اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-

اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-

اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-

اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-

اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی اجزاء عملکرد گندم-

© متن کپی رایت را در این بخش وارد کنید